herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DRAMINO, W GMINIE WOLIN

Wolin: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DRAMINO, W GMINIE WOLIN

Numer ogłoszenia: 240806 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 32 61 621, faks 091 32 61 621.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DRAMINO, W GMINIE WOLIN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dramino, na działce gruntowej nr 28/60, obręb geodezyjny Dramino, o przepustowości 6,0 m3/dobę z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rowu. W zakres prac, których koszty ponosi Wykonawca wchodzą: 1. Projekt oczyszczalni ścieków. 2. Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w ramach koniecznych do realizacji robót. 3. Wykonanie oczyszczalni ścieków zgodnie z projektem. 4. Wykonanie odprowadzenia ścieków oczyszczonych do rowu. 5. Wykonanie rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków (wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem rozruchu należy uwzględnić w ramach oferty). 6. Wykonanie instrukcji obsługi oczyszczalni ścieków i instrukcji stanowiskowych. 7. Przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie docelowej obsługi oczyszczalni. 8. Wykonanie ogrodzenia, budowa drogi dojazdowej i wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu oczyszczalni ścieków - przedmiar robót stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. 9. Obsługa geodezyjna zadania w tym wytyczenie geodezyjne obiektów. 10.Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej. 11.Przygotowanie niezbędnych dokumentów celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków. Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków musi zawierać m.in.: 1. Szafę sterowniczą oraz system GSM do powiadamiania o zaistniałych awariach i o braku zasilania energetycznego w/w systemów. 2. Podejście do awaryjnego podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego. 3. Pomiar ilości odprowadzanych ścieków w oparciu o trójkątny przelew pomiarowy i przepływomierz ultradźwiękowy do kanałów otwartych. 4. Rozwiązaną gospodarkę osadową na oczyszczalni do momentu wywozu osadu nadmiernego na oczyszczalnię ścieków w Wolinie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.11.12.00-0, 45.23.24.11-6, 45.25.22.00-0, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Ponadto Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji: - wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie zaprojektuj i wykonaj związanych z oczyszczalnią ścieków na kwotę min. 200 000 zł brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg załącznika Nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia kierownika budowy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie i należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do izby samorządu zawodowego wynika z innych przepisów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą. Dodatkowo Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej. Ocena spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 2.Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty. 4. Propozycje zlecenia części zamówienia podwykonawcom wg wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ ( jeśli dotyczy)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Świerczewskiego 4A, 72-510 Wolin, Sekretariat -parter, pokój nr 9, w godz. od 7:00 do 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Świerczewskiego 4A, 72-510 Wolin, Sekretariat -parter, pokój nr 9,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wystąpił o pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc 2010-08-06 10:53:35 66KB
2 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2010-08-13 15:04:27 42,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Z_ZAA_A_CZNIKAMI.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-08-06 10:56:14 868,3KB 271 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zawiadomienie_o_zmianie_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-09 12:43:32 29,5KB
2 WYJAA_NIENIE_do_zapytaA_.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-13 14:57:05 36KB
3 ZMiany_DO_SIWZ.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-08-13 15:30:46 362,9KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zawiadomienie.doc 2010-08-18 07:45:29 33,5KB
2 Zawiadomienie.doc 2010-08-18 07:45:40 33,5KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE.rar 2010-09-17 14:42:17 154,9KB
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzielenie_zamA_wienia.doc 2010-09-29 11:00:32 39KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Paprzycki 06-08-2010 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Paprzycki 06-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Paprzycki 29-09-2010 11:00