herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

Zakup samochodu do transportu odpadów zbieranych selektywnie wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi mieszkańców gminy Wolin


Znak sprawy: ZP/III/04 /OUK/2010 Wolin, dn. 15.04.2010r.

Wolin: Zakup samochodu do transportu odpadów zbieranych selektywnie wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi mieszkańców gminy Wolin
Numer ogłoszenia: 85807 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 32 61 621, faks 091 32 61 621.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgkim.pomorzezachodnie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu do transportu odpadów zbieranych selektywnie wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi mieszkańców gminy Wolin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzi dostawa fabrycznie nowego samochodu hakowego wielofunkcyjnego przystosowanego do współpracy z nadwoziem kontenerowym z bocznym załadunkiem odpadów z pojemników 110l, 120l, 240l. 1) Charakterystyka samochodu hakowego wielofunkcyjnego: - moc silnika minimum 125KM, - EURO 4, - silnik wysokoprężny 4- cylindrowy, - pojemność silnika minimum - 2,5 L, - skrzynia biegów - 6-cio biegowa, - przystawka odbioru mocy, - układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, elektrycznym, - koła, sztywna oś przednia, - most tylny - koła bliźniacze na tylnej osi, - blokada tylnego mostu, - koło zapasowe, - układ hamulcowy - hamulec główny, hydrauliczny ze wspomaganiem - hamulec tarczowy z przodu i z tyłu o dwóch nie zależnych obwodach, - hamulce z ABS, - hamulec postojowy, - kabina kolor biały, - kabina z 2/3 miejsca - z przodu strefy kontrolowanego zgniotu zabezpieczające pasywnie w przypadku zderzenia, - wyciszenie kabiny pojazdu, - stopień wejściowy do kabiny, - przednia szyba klejona, - tylna ściana kabiny oszklona, - dwa lusterka zewnętrzne, - tachograf cyfrowy, - obrotomierz, - blokada kolumny kierowniczej, - komputer pokładowy, - hak holowniczy z przodu pojazdu, - chlapacze kół przednich i tylnych - zawieszenie przód - tył, resory piórowe, - zbiornik paliwa minimum 100L, - korek zbiornika zamykany na kluczyk, - elektroniczny ogranicznik prędkości 90km/h, - światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym na dachu kabiny, - instrukcja obsługi w języku polskim, - zestaw narzędzi: - podnośnik hydrauliczny, - klucz do kół, - gaśnica, - apteczka, - dopuszczalne fabrycznie nowe podwozie z 2009r. 2) Charakterystyka kontenera: - nadwozie kontenerowe z załadunkiem pojemników bocznym, - załadunek z pojemników o pojemności - 110,120,240L, - zamontowana płyta zgniatająco - wypychająca wewnątrz kontenera, - stopień zagęszczania odpadów od 2 do 5, - czas cyklu załadowczego do 12 sekund, - ładowność minimum 3 tony, - kontener o pojemności minimum - 6m3, - wzmocnienie konstrukcji kontenera, - dźwig ramieniowy z układem hydraulicznym o udźwigu minimum 130kg, - uchylna klapa tylna służąca do rozładunku, - podłączenie układów hydraulicznych kontenera asenizacyjnego oraz podwozia hakowego za pomocą szybkozłączy, - kolor kontenera - pomarańczowy. 3) Pozostałe wymagania: - samochód hakowy winien posiadać aktualne dokumenty stanowiące podstawę do zarejestrowania na dzień realizacji dostawy i spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32, poz. 262), - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć świadectwo homologacji na kompletny pojazd ważne na dzień składania ofert (kopię należy załączyć do oferty), - Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 12 miesięcy od protokolarnego przekazania samochodu hakowego wielofunkcyjnego, - Wykonawca musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i po gwarancyjny samochodu hakowego wielofunkcyjnego, - serwis na dostawę części jak i obsługę pozagwarancyjną musi znajdować się w odległości nie większej niż 250 km od siedziby Zamawiającego, - zapewnienie obsługi przez serwis w siedzibie zakładu, w terminie 24 godz. od zgłoszenia awarii (zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem), - w przypadku naprawy awarii w okresie dłuższym niż 7 dni objętej gwarancją, Wykonawca gwarantuje dostawę zastępczego sprawnego technicznie samochodu hakowego wielofunkcyjnego, - Wykonawca przeszkoli 2 kierowców Zamawiającego samochodu hakowego wielofunkcyjnego na swój koszt. 3.4 Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 4) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywane będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ Ponadto Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji : wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 3 dostaw dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika Nr 5 do SIWZ. Ocena spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywane będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywane będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywane będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ Wykonawcy ponadto winni udokumentować posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywane będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty. 3)Propozycje zlecenia części zamówienia podwykonawcom wg wzoru - załącznik Nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zgkim.pomorzezachodnie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, Sekretariat - pokój Nr 7A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Świerczewskiego 4A, 72-510 Wolin, Sekretariat - pokój nr 7A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest realizowane na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00002-6921-UM1600048/09 z dnia 31.03.2010r. w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2010-04-15 14:48:15 68KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-15 14:48:15 195,5KB 115 razy
2 Zalaczniki_do_SIWZ.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-04-15 15:04:31 43,9KB 124 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERT_1.doc 2010-05-12 15:02:06 23KB
2 Zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu.doc 2010-06-02 14:55:14 111,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Paprzycki 15-04-2010 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Paprzycki 15-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Paprzycki 02-06-2010 14:55