herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE NA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 DO 31 MARCA 2014 - 2 CZĘŚCI

Wolin: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE NA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 DO 31 MARCA 2014 - 2 CZĘŚCI
Numer ogłoszenia: 71342 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 32 61 621, faks 091 32 61 621.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE NA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 DO 31 MARCA 2014 - 2 CZĘŚCI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zamawiającego z tytułu wykonywania zadań jako komunalnej jednostki użyteczności publicznej, oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego, ubezpieczenie mienia - część nr 1 oraz ubezpieczenia komunikacyjne - część nr 2 na okres 01.04.2013 r. godz. 00.00 do 31.03.2014 r. godz. 24.00 w następującym zakresie: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - część nr 1; 2) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - część nr 1; 3) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - część nr 1; 4) inne ubezpieczenie - część nr 1; 5) ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów - część nr 2..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykazanie, że posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, ze zm.). ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kalkulację składki ubezpieczeniowej zgodnie z załącznikiem nr 5 - do części nr 1 oraz załącznik nr 7 - do części nr 2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Ubezpieczonego na wykonanie umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie , przy ul. Świerczewskiego 4a, pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie , przy ul. Świerczewskiego 4a, w sekretariacie pokój nr 9 parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 3)ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunki 4)inne ubezpieczenie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rzedmiotem ochrony ubezpieczeniowej będą w szczególności pojazdy określone w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ ( część nr 2 ) w zakresie niżej wymienionych ryzyk: 1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ( OC ); 2. Ubezpieczenie dobrowolne autocasco ( AC ); 3. Ubezpieczenie dobrowolne następstwa nieszczęśliwych wypadków ( NNW )..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.10-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.02.2013.15.48.17_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_ubezpieczenie_mienia.doc 2013-02-19 15:48:17 56,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.02.2013.16.10.14_SIWZ_ZGKiM_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 16:10:14 250,5KB 87 razy
2 19.02.2013.16.10.33_ZaA_A_cznik_nr_1_oferta_cenowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 16:10:33 34,5KB 73 razy
3 19.02.2013.16.10.52_ZaA_A_cznik_nr_2_oA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 16:10:52 29,5KB 71 razy
4 19.02.2013.16.11.05_ZaA_A_cznik_nr_3_oA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w_udziaA_u_w_postA_powaniu.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 16:11:05 29,5KB 68 razy
5 19.02.2013.16.11.25_ZaA_A_cznik_nr_4_istotne_postanowienia_umowne_dla_czA_A_ci_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 16:11:25 80KB 72 razy
6 19.02.2013.16.11.39_ZaA_A_cznik_nr_5_do_czA_A_ci_nr_1_kalkulacja_stawki_ubezpieczeniowej.docx Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 16:11:39 22,8KB 80 razy
7 19.02.2013.16.11.56_ZaA_A_cznik_nr_6_istotne_postanowienia_umowne_-_dla_czA_A_ci_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 16:11:56 74KB 71 razy
8 19.02.2013.16.12.26_ZaA_A_cznik_nr_7_do_czA_A_ci_nr_2_kalkulacja_stawki_ubezpieczeniowej.docx Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 16:12:26 19,3KB 73 razy
9 19.02.2013.16.13.10_zaA_A_czniki_od_ognia_i_innych_zdarzeA__losowych.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 16:13:10 652,7KB 74 razy
10 19.02.2013.16.13.46_zaA_A_czniki_ubezpieczenie_od_kradzieA_y_z_wA_amianiem_i_rabunku.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 16:13:46 989,1KB 74 razy
11 19.02.2013.16.14.12_WYKAZ_POJAZDA_W_DO_UBEZPIECZENIA_zaA_A_cznik_nr_51.docx Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 16:14:12 18,4KB 71 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.02.2013.15.41.34_wyjaA_nienia_treA_ci_specyfikacji_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-27 15:41:34 138,5KB
2 28.02.2013.10.36.05_wyjasnienia_i_zmiany_treA_ci_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-28 10:36:05 12KB
Wynik postępowania
1 11.03.2013.14.50.45_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2013-03-11 14:50:45 36,5KB
Udzielenie zamówienia
1 15.03.2013.11.30.01_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_str._1.jpg 2013-03-15 11:30:01 246,3KB
2 15.03.2013.11.30.29_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_str._2.jpg 2013-03-15 11:30:29 214,0KB
3 15.03.2013.11.30.42_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_str._3.jpg 2013-03-15 11:30:42 87,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Paprzycki 19-02-2013 15:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Paprzycki 19-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Paprzycki 15-03-2013 11:30