herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA PB 95 I OLEJU NAPĘDOWEGO ON TANKOWANEGO BEZPOŚREDNIO DO ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH SAMOCHODÓW I KANISTRÓW ZAMAWIAJĄCEGO.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl/


Wolin: BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA PB 95 I OLEJU NAPĘDOWEGO ON TANKOWANEGO BEZPOŚREDNIO DO ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH SAMOCHODÓW I KANISTRÓW ZAMAWIAJĄCEGO.
Numer ogłoszenia: 457670 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 32 61 621, faks 091 32 61 621.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA PB 95 I OLEJU NAPĘDOWEGO ON TANKOWANEGO BEZPOŚREDNIO DO ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH SAMOCHODÓW I KANISTRÓW ZAMAWIAJĄCEGO..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy, sukcesywny (w miarę pojawiających się potrzeb) zakup paliw: oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (Pb-95), tankowanego bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i kanistrów Zamawiającego będących własnością lub w użytkowaniu Zamawiającego, na stacji/stacjach paliw Wykonawcy. Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) 2.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części. 3.Zamawiający wymaga, aby odpowiedni sprzęt i urządzenia umożliwiające realizację zamówienia, zlokalizowane były w granicach miasta Wolin ( w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego). 4.Szacowana wielkość zamówienia obejmuje zakup paliw objętych przedmiotem zamówienia w ilości: - dla części I tj. oleju napędowego ON łączna szacunkowa Ilości paliwa w ciągu roku wynosi 32400 l - dla części II tj. benzyny bezołowiowej Pb95 łączna szacunkowa Ilości paliwa w ciągu roku wynosi 720 l. 5. Podane powyżej szacunkowe roczne ilości zużycia paliwa i mają charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość paliwa. 6.Zamówienie realizowane będzie w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp- do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie stosownego oświadczenia ( Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz posiadanie aktualnej na dzień składania ofert koncesji na obrót paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia ( Załącznik Nr 2 do SIWZ) stwierdzającego, że: jest dysponentem co najmniej jednej stacji paliw zlokalizowanej w granicach miasta Wolin i w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia ( Załącznik Nr 2 do SIWZ) stwierdzającego że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia( Załącznik Nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2)Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 30
 • 2 - Wielkość stałego opustu - 70

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Świerczewskiego 4a; 72-510 Wolin, pokój Nr 8 - parter..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie , przy ul. Świerczewskiego 4a, w pokoju Nr 9 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: bezgotówkowy zakup oleju napędowego ON.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Olej napędowy ON - 32 400 l.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.41.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 30
  • 2. Wielkość stałego opustu - 70

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: bezgotówkowy zakup benzyny Pb 95.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:benzyna bezołowiowa Pb 95 -720 l.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.21.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 30
  • 2. Wielkość stałego opustu - 70

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.doc 2012-11-19 11:48:51 57,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Z_ZALACZNIKAMI.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-11-19 11:48:51 181,1KB 85 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2012-11-30 07:20:51 41,5KB
Udzielenie zamówienia
1 OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA.doc 2012-12-06 11:15:02 40,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Paprzycki 19-11-2012 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Paprzycki 19-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Paprzycki 06-12-2012 11:15