herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ I PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI UNIN GMINA WOLIN

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl/zamowienia.dhtml


Wolin: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ I PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI UNIN GMINA WOLIN
Numer ogłoszenia: 330728 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 32 61 621, faks 091 32 61 621.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ I PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI UNIN GMINA WOLIN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:W zakres prac budowlanych wchodzi: 1) budowa lokalnej oczyszczalni ścieków z częścią technologiczną i zewnętrzną instalacją elektryczną w dz. o nr ewid. gr. 18/59 w Uninie gm. Wolin zgodnie z pozwoleniem na budowę - Decyzja nr 224/2012 Starosty Kamieńskiego z dnia 31.05.2012 r., 2) budowa rurociągu odpływowego z wylotem zakończonym betonowym umocnieniem z oczyszczalni ścieków w m. Unin, na obszarze pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych, dz. nr 18/59 obr. Unin zgodnie z pozwoleniem na budowę - Decyzja nr 139/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.06.2012 r. , 3) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej i przepompowni w Uninie na dz. o nr ewid. gr. 18/169,18/32, 18/31, 17, 18/30, 18/15, 18/58 i 18/59 gm. Wolin, zgodnie z pozwoleniem na budowę - Decyzja nr 297/2012 Starosty Kamieńskiego z dnia 02.07.2012 r. , oraz pozwoleniem wodno prawnym - Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15.03.2012 r., 4) wykonanie rozruchu hydromechanicznego i technologicznego oczyszczalni ścieków ( wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem rozruchu należy uwzględnić w ramach oferty), 5) opracowanie instrukcji obsługi oczyszczalni ścieków i instrukcji stanowiskowych, 6) przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie docelowej obsługi oczyszczalni, 7) obsługa geodezyjna zadania, 8) w przypadku takiej potrzeby opracowanie czasowej organizacji ruchu, 9) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 10) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 11) wykonanie inwentaryzacji budowlanej powykonawczej, 12) uzyskanie od właściwego miejscowo organu decyzji wodno- prawnej na zrzut ścieku oczyszczonego, 13) poniesienie przez Wykonawcę kosztów pobranej energii elektrycznej, wody i wywozów odpadów związanych z realizacją zadania, 14) Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Robót, 15) w projekcie budowlanym przewidziano zastosowanie oczyszczalni BIO - FIT firmy ecol - unicon dopuszcza się stosowanie innych wyrobów posiadających niezbędne dopuszczenia w budownictwie jednak wykonanych z tych samych materiałów i działających na takich samych zasadach co zaprojektowane a ich parametry wytrzymałościowe nie powinny być niższe, 16) istotne parametry urządzeń, materiałów, armatury, wyposażenia czy własności materiałów określone zostały w dokumentacji projektowej i STWIOR. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jedynie mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca ma prawo zastosować rozwiązania równoważne. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne, co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. Opisane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej parametry np. wielkości, wydajności , mocy, obrotów, hałasu, sprężu, redukcji zanieczyszczeń dla urządzeń lub np. średnice, gabaryty, objętości, powierzchnie, materiały z jakich są wykonane, wytrzymałości itd. dla rur i zbiorników są wielkościami obowiązującymi jakie musi spełniać dane urządzenie czy materiał ze względów technologicznych. Określone w dokumentacji projektowej i STWiOR istotne dla Zamawiającego parametry określają minimalny standard urządzeń, materiałów, armatury czy wyposażenia. Zastosowane przez Wykonawcę inne materiały i urządzenia równoważne określonym w dokumentacji projektowej i STWiOR winny zapewnić oczyszczenie ścieków do parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24.07.2006 r. 3.2. Szczegółowy zakres prac budowlanych określony został w dokumentacji projektowej wymienionej niżej: 1) Projekt budowlany oczyszczalni ścieków - załącznik Nr 8 do SIWZ, 2) Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej i przepompowni - załącznik Nr 9 do SIWZ , 3) Projekt budowlany rurociągu i wylotu betonowego - załącznik Nr 10 do SIWZ, 4) Przedmiary robót: oczyszczalni ścieków - załącznik Nr 11 do SIWZ, robót kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią - załącznik Nr 12 do SIWZ , 5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( ST), wg projektów wymienionych w pkt. 1)-3) - załącznik Nr 13 do SIWZ, 6) Projekt elektrycznego zasilania zewnętrznego - załącznik Nr 14 do SIWZ, 7) Przedmiar robót elektrycznego zasilania zewnętrznego - załącznik Nr 15 do SIWZ , 8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych- załącznik Nr 16 do SIWZ, 9) Opinia geotechniczna do celów projektowych- załącznik Nr 17 do SIWZ, 10) Operat wodno prawny- załącznik Nr 18 do SIWZ, z uwzględnieniem zapisów pkt. 3.1. ppkt 16 niniejszej SIWZ. 3.3. Dokumentacja projektowa zadania przetargowego wykonana została na zlecenie Gminy Wolin, również wszystkie stosowne decyzję i pozwolenia wymagane przepisami prawnymi wydane zostały dla Gminy Wolin. Dla celów realizacji przedsięwzięcia Gmina Wolin przekaże dotację celową dla podległego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie, który działa jako Inwestor - Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji i odbioru przedmiotu umowy. 3.4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane urządzenia na okres 3 lat od dnia odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego, także na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w wysokości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co będące przedmiotem tego zamówienia i tej samej lokalizacji jak opisano w niniejszej SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.25.21.27-4, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.33.00.00-9, 45.23.24.11-6, 45.23.24.24-0, 45.25.22.00-0, 45.31.53.00-1, 45.31.12.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 33,7 m3/d i kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. co najmniej 1000 mb wraz z przepompownią ścieków ( podane wielkości dotyczą każdej z dwóch robót), dokonał rozruchu hydromechanicznego i technologicznego z uzyskaniem wymaganych parametrów ścieku oczyszczonego, z podaniem daty wykonania, nazwy Zamawiającego oraz załączy dokumenty stwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności sanitarnej oraz co najmniej 1 osobą do kierowania robotami budowlanym w specjalności elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, iż posiada (aktualne opłacone przynajmniej na dzień składania ofert ) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wprowadzenie zmian treści umowy- wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ, wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie art.144 ustawy w następujących okolicznościach: 1.konieczności losowej zmiany nadzoru technicznego tak ze strony Wykonawcy jak i Zamawiającego; 2.zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) jeżeli wykonanie zamówień uzupełniających wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, c) wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze) lub istotnie odbiegających od typowych (właściwych) dla danej pory roku i miesiąca warunków pogodowych, uniemożliwiających realizację robót budowlanych i prac związanych z rozruchem i uzyskaniem wymaganych parametrów ścieków, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych ,przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, d) potrzeby opóźnienia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, e ) Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję przyczyn zależnych od Zamawiającego bądź też od Organów Administracji - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. 3. wystąpienia robót zamiennych, przy czym roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określonych w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów realizacji oraz obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, poprawienie parametrów technicznych, aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 4. możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 5. ulegnie zmianie obwiązująca stawka podatku VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnice podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, 6.w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 7. Zmiany umowy, nie mogą prowadzić do zwiększenia umownego wynagrodzenia netto. 8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl/zamowienia.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, pokój 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, pokój 9 - sekretariat ( parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu_-_UNIN.doc 2012-09-04 17:52:11 76KB
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2012-09-12 07:57:24 32,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Z_ZALACZNIKAMI_OD_NR_1_do_7.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-04 17:45:23 118,5KB 300 razy
2 DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_PROJEKT_BUDOWLANY_OCZYSZCZALNIA_A_CIEKA_W_CZA_A_A__TECHNOLOGICZNA_.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 08:42:37 4,2MB 315 razy
3 DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_PROJEKT_BUDOWLANY_OCZYSZCZALNIA_SCIEKOW_II_CZESC_ELEKTRYCZNA_STR._od_37_-48.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 08:57:32 1,5MB 268 razy
4 Dokumentacja_PROJEKTOWA__PROJEKT_BUDOWLANY_PRZYLACZA__KANALIZACJI_SANITARNEJ_TLOCZNEJ_I_PRZEPOMPOWNIA.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 08:59:35 5,0MB 284 razy
5 Dokumentacja_PROJEKTOWA__PROJEKT_BUDOWLANY_rurociag_i_wylot_betonowy.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 09:01:36 7,1MB 272 razy
6 Dokumentacja_PROJEKTOWA__PRZEDMIAR_ROBOT_kanalizacja_sanitarna_tloczna_w_Uninie_wraz_z_przepompownia.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 09:02:09 336,7KB 273 razy
7 Dokumentacja_PROJEKTOWA__PRZEDMIAR_ROBOT_oczyszczalnia_sciekow_w_Uninie_z_robotami_towarzyszacymi.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 09:02:40 366,8KB 260 razy
8 Dokumentacja_PROJEKTOWA__SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_BUDOWA_RUROCIAGOW_TLOCZNYCH_KANALIZACJI_SANITARNEJ_ORAZ_PRZEPOMP.SCIEKOW.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 09:04:07 735,9KB 264 razy
9 Dokumentacja_PROJEKTOWA__SPECYFlKACJA_TECHNICZNA_(ST)_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT_BUDOWLANYCH_-_OCZYSZCZALNIA_SCIEKOW.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 09:05:56 30,0KB 253 razy
10 Dokumentacja_PROJEKTOWA_DECYZJE.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 09:07:24 4,8MB 240 razy
11 Dokumentacja_PROJEKTOWA_DOKUMENTACJA_TECHNICZNO_RUCHOWA_OCZYSZCZALNIA_SCIEKOW.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 09:08:17 2,1MB 238 razy
12 Dokumentacja_PROJEKTOWA_Operat_Wodnoprawny.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 09:08:59 1,2MB 234 razy
13 Dokumentacja_PROJEKTOWA_OPINIA_GEOTECHNICZNA_do_celow_projektowych.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 09:09:49 1,4MB 237 razy
14 Dokumentacja_PROJEKTOWA_Projekt_elektrycznego_zasilania_zewnetrznego.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 09:11:30 3,7MB 241 razy
15 ZMIENIONY_ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-13 08:09:17 35,5KB 157 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WYJASNIENIA_I_ZMIANY_W_SIWZ.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-09-12 07:57:24 110,5KB
2 Odpowiedzi_na__zadane_przez_Wykonawcow__pytania_do_Specyfikacji_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_z_dnia_14.09.2012_r.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-14 14:29:19 33KB
3 Uzupelnienie_odpowiedzi___udzielonej___dnia_14.09.2012_r.na_pytanie_nr_2_.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-17 10:11:45 28KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_.doc 2012-10-01 08:17:01 48,5KB
Udzielenie zamówienia
1 OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA.docx 2012-10-08 14:06:38 16,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Paprzycki 04-09-2012 17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Paprzycki 04-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Paprzycki 08-10-2012 14:06