herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

Wolin: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie
Numer ogłoszenia: 229176 - 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 32 61 621, faks 091 32 61 621.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. Zakres zamówienia obejmuje następujące obiekty: 1. Pompownia ścieków W 1 ul. Łąkowa Wisełka ; 72-518 Kołczewo, - moc umowna 0,020 MW, - grupa taryfowa C21. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 4,416 MWh = 4416,00 kWh. 2. Pompownia ścieków W 4 Łojszyno; 72-514 Kołczewo, - moc umowna 0,010 MW, - grupa taryfowa C21. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 6,516 MWh = 6516,00 kWh. 3. Pompownia ścieków W2 Osadników Wojskowych; 72-514 Kołczewo, - moc umowna 0,020 MW, - grupa taryfowa C21. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 4,872 MWh = 4872,00 kWh. 4. Pompownia ścieków W3 Chynowo; 72-514 Kołczewo, - moc umowna 0,010 MW, - grupa taryfowa C21. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 3,660 = 3660,00 kWh. 5. Stacja wodociągowa ul. Nowowiejska Wisełka; 72-514 Kołczewo, - moc umowna 45,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 32923,00 kWh. 6. Przepompownia ścieków W1 B ul. Leśna 3; Wisełka 72-514 Kołczewo, - moc umowna 11,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 2472,00 kWh. 7. Przepompownia ścieków W1 A ul. Nowowiejska Wisełka; 72-514 Kołczewo, - moc umowna 7,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 1629,00 kWh. 8. Przepompownia P1 ul. Słowackiego; 72-510 Wolin, - moc umowna 14,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 5898,00 kWh. 9. Przepompownia ul. Prosta; 72-510 Wolin, - moc umowna 17,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 30945,00 kWh. 10. Hala transportowa ul. Świerczewskiego 4a; 72510 Wolin, - moc umowna 9,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 16068,00 kWh. 11. Przepompownia ścieków ul. Słowiańska; 72-510 Wolin, - moc umowna 11,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 4428,00 kWh. 12. Zasilanie budynku i kotłowni Mokrzyca Wielka 25; 72-510 Wolin, - moc umowna 11,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 2835,00 kWh. 13. Przepompownia P-2 Płocin; 72-510 Wolin, - moc umowna 11,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 1203,00 kWh. 14. Przepompownia P-6 Płocin; 72-510 Wolin, - moc umowna 7,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 426,00 kWh. 15. Przepompownia P-9 Dargobądz; 72-510 Wolin, - moc umowna 7,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 561,00 kWh. 16. Przepompownia ścieków P-8 Dargobądz; 72-510 Wolin, - moc umowna 7,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 501,00 kWh. 17. Przepompownia ścieków P-7 Sułomino; 72-510 Wolin, - moc umowna 11,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 1260,00 kWh. 18. Przepompownia ścieków P-4 Dargobądz; 72-510 Wolin, -moc umowna 11,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 3204,00 kWh. 19. Kaplica cmentarna ul. Jaracza; 72-510 Wolin, -moc umowna 11,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 4414,00 kWh. 20. Budynek administracji ul. Świerczewskiego 4a; 72-510 Wolin, -moc umowna 27,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 16818,00 kWh. 21. Stacja uzdatniania wody ul. Strażacka 4; 72-514 Kołczewo, -moc umowna 22,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 10747,00 kWh. 22. Stacja uzdatniania wody Sierosław; 72-514 Kołczewo, -moc umowna 27,00 kW, - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 5692,00 kWh, 23. Pompy wody surowej dla Stacji uzdatniania wody w Sierosławiu; Chynowo 72- 514 Kołczewo, -moc umowna - 27,00 kW , - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w taryfie 5876,00 kWh, 24. Przepompownia ścieków W1C ul. Przytulna Wisełka; 72-514 Kołczewo -moc umowna - 7,00 kW , - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w taryfie 160,00 kWh, 25. Stacja Ujęcia Wody w Chynowie; 72-514 Kołczewo -moc umowna - 22,00 kW , - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w taryfie 5038,00 kWh, 26. Pompownia ścieków w Wiejkowie - Oczyszczalnia; -moc umowna - 7,00 kW , - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w taryfie 7422,00 kWh, 27. Oczyszczalnia ścieków w Draminie; -moc umowna - 7,00 kW , - grupa taryfowa C11 cała doba. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w taryfie 2088,00 kWh, 28. Stacja wodociągowa ul. Rybacka 47; 72-510 Wolin, -moc umowna -0,030 MWh, - grupa taryfowa C22A. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 113,940 MWh = 113940,00 kWh w tym: - energia czynna szczyt: 21,384 MWh, - energia czynna pozaszczyt: 92,556 MWh. 29. Oczyszczalnia ścieków Piaski Wielkie; 72-511 Troszyn, -moc umowna 22,00 kW , - grupa taryfowa C12A dynamiczna doba . Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 47805,00 kWh w tym: - energia czynna szczytowa 13623,00 kWh, - energia czynna pozaszczytowa 34182,00 kWh. Szacunkowa całkowita wielkość zużycia energii w skali 12 miesięcy wynosi: 337 044,00 kWh (+/- 10%). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. Z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póź. zm.), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz standardami jakościowymi obsługi odbiorców. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej: Podane w załącznikach nr 2.1 - 2.4 do SIWZ szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość energii elektrycznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt7) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w wysokości nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co będzie przedmiotem tego zamówienia i i tej samej lokalizacji jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - podpisaną na okres realizacji zamówienia z ENEA OPERATOR SP. Z O.O. generalną umową dystrybucyjną . Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie energii elektrycznej o wartości min. 100 000,00 zł brutto w skali roku zgodnie z wzorem wg załącznika nr 5 do SIWZ oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 2) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty na warunkach określonych we Wzorze umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ, tj.: 1) Dopuszcza się zmianę szacunkowej wartości brutto umowy, w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy: a) podatku akcyzowego - dopuszcza się zmianę cen jednostkowych energii elektrycznej netto (bez VAT) określonych w formularzach cenowych (załączniki Nr 2.1 - 2.4 do SIWZ o wartość wynikającą z obowiązujących przepisów dotyczących podatku akcyzowego, b) stawki podatku VAT w stosunku do stawki określonej w formularzach cenowych (załączniki Nr 2.1 - 2.4 do SIWZ) - dopuszcza się zmianę o wartość wynikającą z obowiązujących przepisów dotyczących VAT. 2) Dopuszcza się możliwość zwiększenia szacunkowej wartości brutto umowy, o wartość wynikającą z rozliczenia ostatniego okresu rozliczeniowego, w trakcie którego nastąpiło przekroczenie wartości brutto umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Świerczewskiego 4a; 72-510 Wolin, pokój nr 8 - parter..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.07.2012 godzina 09:45, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Świerczewskiego 4a w Wolinie, sekretariacie Zamawiającego tj. pok. nr 9 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2012-07-02 09:31:25 72,5KB
2 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2012-07-11 12:28:56 62,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Z_ZAA_A_CZNIKAMI.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-07-02 09:31:25 193,9KB 158 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 II_TOM_SIWZ_WRAZ_Z_ZAA_A_CZNIKAMI_LISTA_PYTAN_I_ODPOWIEDZI_ORAZ_PISMEM_PRZEWODNIM.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-07-11 12:28:56 308,1KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Pismo_przewodnie.doc 2012-07-11 12:28:56 11KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_STRONA_INTERNETOWA.doc 2012-08-01 12:52:59 48,5KB
Udzielenie zamówienia
1 OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA_-_Dostawy.doc 2012-08-13 12:45:37 40,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Paprzycki 02-07-2012 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Paprzycki 02-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Paprzycki 13-08-2012 12:45