Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W WOLINIE

WOLIN, PAŹDZIERNIK 2011 R.


SPIS TREŚCI


ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne...........................str. 3

ROZDZIAŁ II - Cel i przedmiot działania Zakładu..........str. 4

ROZDZIAŁ III - Zasady zarządzania Zakładem...............str. 4

ROZDZIAŁ IV - Podpisywanie dokumentów i pism,
ustanawianie pełnomocników i udzielanie informacji............................................str. 5

ROZDZIAŁ V - Zasady organizacji i funkcjonowania
komórek organizacyjnych Zakładu........str. 6

ROZDZIAŁ VI - Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność wspólna dla stanowisk kierowniczych i samodzielnych ...................................str. 8

ROZDZIAŁ VII - Struktura organizacyjna Zakładu..........str. 9

ROZDZIAŁVIII - Ramowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Zakładu............................................str. 9

ROZDZIAŁ X - Przyjmowanie skarg i wniosków...........str. 34

ROZDZIAŁ XI - Postanowienia końcowe......................str. 34

 

 

 

 


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zakład nosi nazwę Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie i jest komunalną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego, podległego Burmistrzowi Wolina.

§ 2

Podstawę prawną działania Zakładu stanowi:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe ( Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 z późniejszymi zmianami )
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
3. Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami )
4. Uchwała Rady Miejskiej w Wolinie Nr XVII/99/91 z dnia 30 września 1991 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie
5. Niniejszy Regulamin Organizacyjny

§ 3

1. Zakład został utworzony na podstawie Uchwały Nr XVII/99/91 z dnia 30 września 1991 r. Rady Miejskiej w Wolinie i rozpoczął działalność z dniem 1 października 1991 r.
2. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Działalność prowadzi w imieniu Gminy Wolin posiadającej osobowość prawną na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ).

§ 4

1. Siedziba Zakładu znajduje się w Wolinie.
2. Terenem działania Zakładu jest obszar miasta i gminy Wolin oraz gmin sąsiednich.

§ 5

1. Regulamin niniejszy zwany "Regulaminem Organizacyjnym" określa szczegółowo zakres działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Zakładzie.
2. Częścią składową niniejszego Regulaminu jest schemat struktury organizacyjnej Zakładu.


ROZDZIAŁ II

Cel i przedmiot działania Zakładu

§ 6

Zakład jest komunalną jednostką użyteczności publicznej, której celem jest prowadzenie działalności w imieniu Gminy i realizacja następujących zadań gospodarczych w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej:
1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
2. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
3. zbieranie i transport odpadów;
4. cmentarzy komunalnych;
5. gminnych dróg, ulic i placów;
6. obsługi eksploatacyjnej, technicznej i administracyjnej budynków komunalnych;
7. utrzymywania obiektów użyteczności publicznej przekazanych Zakładowi do eksploatacji;
8. gazownictwa bezprzewodowego na terenie Gminy Wolin.

§ 7

Zakład może podjąć działalność nie wymienioną w § 6 za zgodą Burmistrza Wolina. Podjęcie takiej działalności nie może spowodować ograniczenia lub zaniechania działalności określonej w niniejszym Regulaminie.

§ 8

Zakład może podjąć się realizacji zadań innych Gmin oraz Związku Gmin Wyspy Wolin, z którymi zawarte zostanie odpowiednie porozumienie lub umowa, bądź z którymi utworzono związek komunalny.
Zasady realizacji tych zadań określa porozumienie, umowa lub statut związku komunalnego.

§ 9

Zakład w całości stanowi własność komunalną, której dysponentem jest Rada Miejska w Wolinie.

ROZDZIAŁ III

Zasady zarządzania Zakładem

§ 10
1. Zakład prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa.
2. Zakładem zarządza dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor zarządza zakładem poprzez zastępcę, głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.

§ 11

1. W Zakładzie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa w myśl której na czele pionu i każdej komórki organizacyjnej stoi kierownik, a każdy pracownik podlega tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed nim odpowiada.
2. W przypadkach wyjątkowych, tzn. związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego, bądź grożących stratami materialnymi Zakładu i gminy, przełożony wyższego szczebla może wydać pracownikowi polecenie służbowe z pominięciem bezpośredniego przełożonego. Za skutki swego polecenia ponosi on całkowitą odpowiedzialność.
3. Każdy pracownik ma prawo podjęcia decyzji w sprawach nie objętych jego kompetencjami, jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowego działania, a zwłaszcza mogłaby spowodować zagrożenie zdrowia i życia lub doprowadzić Zakład do straty.

§ 12

W czasie nieobecności dyrektora, zastępuje go:
1. zastępca dyrektora d/s technicznych,
2. główny księgowy,
w ramach i granicach udzielonych pełnomocnictw.

§ 13

Prawo wydawania wewnętrznych zarządzeń, okólników, pism okólnych, instrukcji, powołania komisji, zespołów specjalnych itp. przysługuje wyłącznie dyrektorowi Zakładu.

ROZDZIAŁ IV

Podpisywanie dokumentów i pism, ustanawianie pełnomocników
i udzielanie informacji

§ 14

1. Plany finansowe Zakładu oraz sprawozdania podpisują osoby wskazane w odpowiednich instrukcjach.
2. Sprawozdania finansowe, czeki, weksle i inne dokumenty obrotu pieniężnego, jak również dowody o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania przez Zakład środków pieniężnych, materiałów lub towarów-wymagają podpisów dyrektora i głównego księgowego lub zastępcy dyrektora i głównego księgowego albo dwóch innych upoważnionych do tego osób.
3. Dokumenty źródłowe stanowiące przedmiot zbycia lub nabycia składników majątkowych (umowy, zlecenia, itp.) winny być podpisane łącznie przez dyrektora i zastępcę dyrektora lub głównego księgowego, względnie jedną z tych osób i pełnomocnika ustanowionego w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa.
4. Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje dyrektor.
5. Każdy pracownik załatwiający przydzieloną mu sprawę zaopatruje kopię pisma swoim podpisem (parafką) umieszczonym z lewej strony kopii pod tekstem.
6. Pisma podpisywane przez dyrektora (jego zastępcę) winny być parafowane przez kierownika danej jednostki organizacyjnej Zakładu.
7. Do składania w imieniu Zakładu oświadczeń wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
8. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń są:
1/ dyrektor, jego zastępca, główny księgowy oraz pełnomocnicy;
2/ zastępca dyrektora, główny księgowy oraz pełnomocnicy działają w granicach swego umocowania;
9. Pełnomocników ustanawia i odwołuje dyrektor Zakładu.

§ 15

1. Informacji w sprawach podstawowych, tj. z zakresu działania Zakładu jako całości udziela dyrektor Zakładu lub upoważniony przez niego przedstawiciel Zakładu.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych udzielają informacji wyłącznie z zakresu swego działania.
3. Pracownicy mają prawo udzielania informacji wyłącznie z zakresu spraw przydzielonych im do załatwienia.

ROZDZIAŁ V

Zasady organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych Zakładu

§ 16

Komórką organizacyjną Zakładu jest wyodrębniona jednostka w strukturze organizacyjnej Zakładu.

§ 17

Wszystkie komórki organizacyjne działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zarządzeniami i regulaminem pracy.

§ 18

1. Na czele komórki organizacyjnej (działu, oddziału) stoi kierownik.
2. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go wyznaczony pracownik.
3. Sprawy wymagające ustalenia trybu postępowania lub uzgodnienia z dyrektorem winny być załatwione przez kierownika komórki organizacyjnej, który jako jedyny powołany jest do jej reprezentowania.
4. Wszystkie czynności wykonywane przez pracownika poza samokontrolą, podlegają nadzorowi bezpośredniego przełożonego.


5. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie drogi służbowej.
6. Działalność komórki organizacyjnej winna być przez kierownika analizowana na bieżąco tak, aby stwierdzone niedociągnięcia i uchybienia mogły być usunięte z chwilą ich powstania.

§ 19

Kierownik komórki organizacyjnej obowiązany jest zapoznawać się na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawnymi i zapoznawać z ich treścią podległych pracowników. Kierownik odpowiedzialny jest również za ich przestrzeganie.

§ 20

1. Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu przy realizacji swych zadań działają w ścisłej współpracy ze sobą oraz są zobowiązane do bezpośredniego i bieżącego koordynowania poczynań, unikając przy tym zbędnej formalistyki.
2. Wszystkie komórki organizacyjne przy planowaniu i wykonywaniu wszelkiego rodzaju przedsięwzięć obowiązane są stosować zasady rachunku ekonomicznego oraz racjonalnego gospodarowania w celu osiągnięcia najlepszych efektów ekonomicznych.
3. Oddziały zobowiązane są do prowadzenia działalności w sposób zapewniający stałą poprawę swojej efektywności poprzez systematyczne analizowanie i obniżanie kosztów własnych, poprawianie dyscypliny pracy, terminowe i właściwe fakturowanie wykonywanych usług oraz terminowe i skuteczne egzekwowanie należności.
4. Oddziały zobowiązane są do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowej działalności oddziału i Zakładu jako całości.
5. Oddziały są zobowiązane do bieżącej analizy, ścisłego przestrzegania norm technicznych, cen i stawek taryfowych oraz wnoszenia projektów ich zmian, w przypadku gdy brak zmiany powodował stratę dla Oddziału lub Zakładu.
6. We wszystkich komórkach organizacyjnych i na każdym stanowisku pracy powinien panować wewnętrzny ład i porządek polegający m.in. na tym, że nieobecność właściwego rzeczowo pracownika nie może wpływać na sprawność bieżącego załatwiania spraw.

§ 21

Uprawnienia do interpretowania zagadnień prawnych oraz do wydawania opinii prawnych posiada tylko obsługa prawna Zakładu, u której zainteresowani pracownicy - dla należytego wykonywania czynności - winni zasięgać opinii we wszystkich sprawach mogących powodować zobowiązania Zakładu wobec osób trzecich.

ROZDZIAŁ VI

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność wspólna dla stanowisk kierowniczych i samodzielnych

§ 22

Do zasadniczych zadań przełożonych wszystkich szczebli należy:
1. organizowanie pracy podległych komórek organizacyjnych i zespołów pracowniczych;
2. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących pracy macierzystej komórki organizacyjnej oraz w innych sprawach określonych w niniejszym regulaminie i odrębnych przepisach;
3. nadzór i kontrola przestrzegania przez podległy personel przepisów bhp, p.poż., regulaminu pracy, o ochronie tajemnicy służbowej, państwowej oraz ochrony danych osobowych;
4. przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w wypadkach szkód, kradzieży, itp. oraz zgłaszanie odpowiednim organom i komórkom organizacyjnym Zakładu tego faktu.

§ 23

1. Dla wypełnienia swych zadań przełożeni wszystkich szczebli i na stanowiskach samodzielnych uprawnieni są do:
1/ określania zadań i zakresu obowiązków podległym pracownikom;
2/ podejmowania decyzji i wydawania poleceń koniecznych dla prawidłowego wykonania powierzonych zadań;
3/ otrzymywania danych i informacji koniecznych dla wykonania powierzonych zadań;
4/ zgłaszanie wniosków i uwag bezpośrednio przełożonemu i dyrektorowi we wszystkich sprawach dotyczących pracy Zakładu.
2. Uprawnienia przełożonych wszystkich szczebli oraz stanowisk samodzielnych w sprawach:
1/ zatrudnienia i wynagrodzeń;
2/ premiowania;
3/ nagradzania i karania;
4/ gospodarki majątkiem Zakładu;
5/ samodzielności gospodarczej;
określają odrębnie szczegółowe przepisy.
3. Dyrektor Zakładu w zakresie niezbędnym do wypełnienia zadań udziela kierownikom i samodzielnym stanowiskom pracy pełnomocnictw organizacyjnych.

§ 24

Przełożeni wszystkich szczebli i stanowiska samodzielne odpowiadają przed swymi przełożonymi za prawidłowe wykonanie powierzonych im obowiązkom.
Ponoszą oni służbową i materialną odpowiedzialność za skutki swych decyzji i działań, jak również za skutki braku decyzji i działania.

§ 25

1. Przełożeni wszystkich szczebli nie posiadający statutowych zastępców na czas swej nieobecności wyznaczają zastępstwo.
2. Stanowiska samodzielne na czas swej nieobecności ustalają zastępstwo w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym.

ROZDZIAŁ VII

Struktura organizacyjna Zakładu

§ 26

1. Zakład dzieli się na następujące piony kompetencyjne:
1) Pion Dyrektora - symbol D
2) Pion Zastępcy Dyrektora ds. technicznych - symbol DT
3) Pion Głównego Księgowego - symbol DG

2. Jednostki działalności Zakładu tworzą:
1) Oddział Usług Komunalnych
2) Oddział Zasobów Lokalowych

3. Pion Dyrektora Zakładu stanowią:
1) Dział Kadr i Spraw Pracowniczych - symbol DK
2) Stanowisko ds. bhp, p.poż. i OC - symbol DO
3) Obsługa Prawna Zakładu - symbol DR

4. Pion Zastępcy Dyrektora ds. technicznych stanowią:
1) Oddział Usług Komunalnych - symbol OUK
2) Oddział Zasobów Lokalowych - symbol OZL

ROZDZIAŁVIII

Ramowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności
pracowników Zakładu

§ 27

I. DYREKTOR

1/ Dyrektor Zakładu jest rzecznikiem i wykonawcą polityki Burmistrza Wolina w zakresie zagadnień będących przedmiotem działania Zakładu.
2/ Jednoosobowo zarządza Zakładem, działając przy pomocy zastępców oraz bezpośrednio podległych pracowników.
3/ Reprezentuje Zakład we wszystkich formach jego działania.


1. Zakres uprawnień dyrektora
Dyrektorowi Zakładu dla umożliwienia wykonania jego zadań przysługuje prawo decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działalności Zakładu nie zastrzeżonych do kompetencji władz nadrzędnych.

W szczególności dyrektor posiada uprawnienie do:
1. Dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w granicach upoważnień Burmistrza Wolina;
2. Podejmowania decyzji w sprawach dysponowania majątkiem Zakładu w granicach określonych przez Burmistrza Wolina;
3. Składania oświadczeń w imieniu Zakładu w zakresie praw i obowiązków majątkowych, przy udziale upoważnionych zastępców Dyrektora lub ustanowionych pełnomocników, albo też jednoosobowo w przypadkach przewidzianych przepisami;
4. Sporządzania obowiązującego z wymogami i potrzebom Zakładu planu finansowo-rzeczowego;
5. Podejmowania decyzji w sprawach metod realizacji planów finansowo-rzeczowych Zakładu;
6. Podejmowania decyzji o celowości wydatków i funduszów Zakładu;
7. Przyjmowania i zwalniania pracowników zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy;
8. Decydowanie o nabywaniu oraz zbywaniu zbędnych materiałów i przedmiotów nietrwałych oraz o nabywaniu maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i w granicach upoważnień Burmistrza Wolina;
9. Ustalenia struktury organizacyjnej Zakładu i wielkości zatrudnienia stosownie do potrzeb i zadań Zakładu, celem ich akceptacji przez Burmistrza Wolina;
10. Ustalania zadań, uprawnień, pełnomocnictw i zakresu odpowiedzialności pracowników w granicach określonych przepisami;
11. Reprezentowania Zakładu wobec władz zwierzchnich oraz w stosunkach z innymi organizacjami, zakładami i osobami fizycznymi;
12. Wydawania poleceń i zarządzeń pracownikom w związku z działalnością Zakładu oraz wykonywaniem przepisów prawnych i zarządzeń władz;
13. Ustanawiania i odwołania pełnomocników w trybie przewidzianym dla zaciągania zobowiązań oraz przekazywania swoim zastępcom uprawnień do podpisywania umów, planów, sprawozdań, dokumentów itp.;
14. Reprezentowania Zakładu wobec załogi i działania w jego imieniu zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa.

2. Zakres obowiązków dyrektora
Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:
1. Organizowanie działalności gospodarczej i usługowej Zakładu w sposób zgodny z zasadami i zakresem działania określonym w Statucie Zakładu;
2. Tworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju Zakładu stosownie do statutowych zadań oraz możliwości techniczno-ekonomicznych;
3. Bieżąca ocena efektywności działania Zakładu na podstawie analiz i informacji opracowanych przez odpowiednie komórki organizacyjne;
4. Opracowywanie koncepcji struktury organizacyjnej Zakładu oraz ustalenie zadań i kompetencyjnego zakresu działania jego komórek organizacyjnych z uwzględnieniem zmian wynikających z bieżących potrzeb i zadań Zakładu;
5. Ustalenie kierunków i zadań polityki kadrowej, tworzenie niezbędnych warunków do jej realizowania oraz prowadzenie polityki kadrowej w zakresie stanowisk kierowniczych w Zakładzie;
6. Wydawanie wewnętrznych przepisów regulujących organizację i działalność Zakładu i jego komórek;
7. Rozstrzyganie kwestii spornych oraz przyjmowanie i nadzorowanie załatwiania spraw zgłaszanych w trybie skarg i wniosków;
8. Koordynowanie działalności zastępców dyrektora i kierowników bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych oraz inicjowanie i organizowanie współpracy z organizacjami społecznymi i organami samorządu mieszkańców;
9. Organizowanie systemu kontroli wewnętrznej w Zakładzie;
10. Systematyczne dokształcanie i doskonalenie wiedzy w ramach szkolenia obligatoryjnego określonego odnośnymi przepisami;
11. Znajomość przepisów dotyczących zagadnień ekonomiki Zakładu, organizacji, zasad świadczenia usług oraz działalności eksploatacyjnej Zakładu;
12. Znajomość zasad i metod rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania.

3. Zakres odpowiedzialności dyrektora
Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za całokształt działalności Zakładu, a szczególnie za:
1. Realizowanie polityki Burmistrza Wolina w zakresie będącym przedmiotem i celem działania Zakładu;
2. Wykonywanie zadań określonych dla Zakładu;
3. Wyniki gospodarcze Zakładu;
4. Prowadzenie działalności Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
5. Dyscyplinę pracy, efektywne wykorzystanie środków produkcji i czasu pracy pracowników;
6. Prawidłową ewidencję i gospodarkę składnikami majątkowymi;
7. Właściwe zorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej w Zakładzie i za skuteczne jej działanie;
8. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
9. Prawidłowość danych statystycznych, sprawozdawczych oraz bilansów przedkładanych władzom nadrzędnym;
10. Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia pracownikom;
11. Wywiązywanie się z zadań i zobowiązań podjętych w imieniu Zakładu wobec osób prawnych i fizycznych;
12. Wydawanie decyzji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
13. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za działalność wszystkich pracowników z tytułu sprawowanego nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności kierowników w hierarchii stanowisk.

II. ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

1. Zakres uprawnień zastępcy dyrektora:
1. Podejmowanie na podstawie obowiązujących przepisów niezbędnych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kierowanego pionu;
2. Otrzymywanie i opracowywanie informacji, wytycznych i innych wyjaśnień dotyczących całokształtu działalności Zakładu, a niezbędnych do należytego kierowania podległymi komórkami;
3. Wnioskowanie o awansowanie, nagradzanie i karanie podległych pracowników;
4. Składanie oświadczeń w imieniu Zakładu w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych w granicach umocowania;
5. Przedstawienia wniosków do planów okresowych i perspektywicznych dotyczących części działalności Zakładu, którą kieruje;
6. Opracowywanie planów działania podległych komórek organizacyjnych pionu;
7. Zastępowanie dyrektora Zakładu w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

3. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora:

1. Właściwe organizowanie i skuteczne nadzorowanie działalności podległego pionu;
2. Operatywne kierowanie działalnością produkcyjną, eksploatacyjną i usługową w zakresie określonym dla pionu;
3. Inicjowanie wprowadzania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie nadzorowanej działalności;
4. Przestrzeganie i nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych w podporządkowanych komórkach funkcjonalnych pionu;
5. Opracowywanie analiz, informacji dotyczących zadań i wyników podporządko-wanej działalności;
6. Znajomość przepisów technicznych, ekonomicznych i norm z zakresu prowadzonej działalności eksploatacyjnej i usług, gospodarki maszynami i urządzeniami technicznymi, środkami transportu, gospodarki paliwowo-energetycznej, gospodarki materiałowej i magazynowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. itp.;
7. Umiejętność oddziaływania na stosunki międzyludzkie w kierunku prawidłowego ich kształtowania;
8. Przestrzeganie i systematyczne kontrolowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;
9. Pouczanie i egzekwowanie od pracowników podległych komórek obowiązku zachowania tajemnicy państwowej, służbowej oraz o ochronie danych osobowych;
10. Informowanie dyrektora Zakładu o przebiegu realizacji zadań określonych dla podległych komórek organizacyjnych oraz składanie meldunków o stwierdzonych wykroczeniach podległych pracowników i wnioskowanie o ukaranie;
11. Uzgadnianie z dyrektorem Zakładu osoby zastępcy na czas własnej nieobecności;
12. Wykonywanie innych prac wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów oraz na polecenia dyrektora Zakładu.

4. Zakres odpowiedzialności zastępcy dyrektora

Zastępca dyrektora ponosi odpowiedzialność za wyniki działalności podległych komórek organizacyjnych oraz za użycie właściwych środków dla uzyskania tych wyników, a szczególnie za:
1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących działalności podległych komórek organizacyjnych;
2. Terminowe i efektywnie ekonomicznie wykonywanie zadań wynikających z planu techniczno-ekonomicznego i finansowego Zakładu;
3. Terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdań, planów i materiałów informacyjnych;
4. Właściwa organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych;
5. Należyte i skuteczne sprawowanie nadzoru i kontrolę nad podległymi komórkami organizacyjnymi;
6. Należytą ochronę i właściwe wykorzystywanie składników majątkowych Zakładu nad którymi sprawuje pieczę;
7. Harmonijną współpracę podległych komórek organizacyjnych z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Zakładu;
8. Należyte zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków p. poż. w podległych komórkach organizacyjnych;
9. Należyte wywiązywanie się ze zobowiązań majątkowych i innych podjętych wobec władz i innych jednostek, a zwłaszcza pracowników Zakładu;
10. Pociąganie do odpowiedzialności osób winnych naruszenia przepisów i zarządzeń obowiązujących w Zakładzie oraz we wszystkich przypadkach nadużyć;
11. Ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne wydanych decyzji oraz sporządzanych i podpisywanych dokumentów;
12. Organizację i skuteczne działanie systemu kontroli wewnętrznej w podległych komórkach organizacyjnych.

III. GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Zakres uprawnień głównego księgowego

Główny księgowy posiada uprawnienia wynikające z zasady jednoosobowego kierownictwa w zakresie finansowej działalności Zakładu.

W szczególności główny księgowy posiada uprawnienia do:

1. Podejmowania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych niezbędnych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych;
2. Żądanie od współpracowników innych komórek organizacyjnych informacji, a także pomocy umożliwiającej wykonanie zadań wynikających z przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie kontroli przedsiębiorstwa;
3. Wglądu do ewidencji i dokumentacji wykonywanych prac przez komórki organizacyjne opracowujące źródłową dokumentację finansowo-księgową i sprawozdawczą oraz mającą charakter zaszłości gospodarczo-materialnych;
4. Opiniowanie wniosków innych komórek organizacyjnych mających charakter gospodarczo-finansowy;
5. Uzyskiwania od dyrektora Zakładu informacji, wytycznych i innych wyjaśnień dotyczących całokształtu działalności Zakładu, a niezbędnych do należytego kierowania działalnością podległych komórek organizacyjnych i wykonania zadań gospodarczych Zakładu;
6. Składanie oświadczeń w imieniu Zakładu w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych w granicach pełnomocnictwa;
7. Reprezentowania Zakładu wobec władz zwierzchnich oraz przed organizacjami społecznymi i samorządowymi, zakładami i przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi w granicach uprawnienia udzielonego przez dyrektora;
8. Przekazywanie części swych uprawnień podległym pracownikom, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem Zakładu;
9. Przeprowadzanie zmian w podziale pracy w ramach przydzielonego zakresu pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
10. Zastępowanie dyrektora Zakładu podczas jego nieobecności.

3. Zakres obowiązków głównego księgowego:

1. Organizowanie i nadzorowanie działalności podległych komórek organizacyjnych;
2. Organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej Zakładu dostarczającego danych niezbędnych do planowania działalności oraz podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych, jak również do należytej kontroli i oceny wykonywania zadań gospodarczych;
3. Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności opracowywanych sprawozdań liczbowych składanych na zewnątrz Zakładu;
4. Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie systemu rachunkowości Zakładu, a w szczególności:
a) organizowanie i nadzorowanie w zakresie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i materiałowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, sprawne przestrzeganie kontroli wewnętrznej oraz prawidłowe prowadzenie rachunkowości Zakładu;
b) organizowanie i doskonalenie systemów: księgowości, kalkulacji wynikowej i sprawozdawczości finansowej Zakładu w celu zapewnienia ich rzetelności i prawidłowości z zapewnieniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych;
c) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej, analiz, informacji i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
? terminowe i rzetelne przekazywanie informacji ekonomicznych o działalności Zakładu;
? skuteczną ochronę mienia społecznego i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za to mienie;
? prawidłowe i terminowe dochodzenie roszczeń oraz terminowe egzekwowanie prawomocnych należności;
? prawidłowe i terminowe egzekwowanie należności / za wykonane usługi, czynszowych, itp. /;
? sprawną kontrolę realizacji wyznaczonych dla Zakładu zadań.
d) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, ewidencji oraz sprawozdań finansowych Zakładu;
e) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez inne komórki organizacyjne Zakładu;
5. Prowadzenie całości spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi Zakładu
6. Opracowywanie analiz gospodarki finansowej Zakładu oraz wniosków wynikających z tych analiz;
7. Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie systemu ewidencyjnego materiałów, przedmiotów i urządzeń w Zakładzie oraz systemu sprawnie i rzetelnie przeprowadzanych i rozliczanych okresowych inwentaryzacji składników majątkowych Zakładu;
8. Dokonywanie w ramach kontroli funkcjonalnej i gospodarczej czynności związanych z kontrolą wewnętrzną, a w szczególności:
a) wstępnej kontroli operacji gospodarczych wiążących się z:
? wydawaniem środków pieniężnych;
? obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych;
? przyjmowaniem, wydawaniem, zakupem lub wytwarzaniem środków trwałych;
? innych operacji określanych w odrębnych przepisach.
b) następnej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;
c) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej;
9. Kierowanie gospodarką finansową Zakładu i pracą podległych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
10. Prowadzenie szkoleń i instruktażu podległych pracowników;
11. Ustalanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników;
12. Dobór pracowników dla stanowisk i komórek organizacyjnych kierowanego pionu pod względem kwalifikacji i uzdolnień;
13. Współdziałanie z dyrektorem Zakładu, jego zastępcą i kierownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych w zakresie:
a) prawidłowego zorganizowania kontroli wewnętrznej i należytego jego funkcjonowania;
b) prawidłowego wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, a także sądów i organów ścigania przestępstw gospodarczych oraz kontroli społecznych;
c) terminowego i prawidłowego opracowywania planów techniczno-ekonomicznych i jego realizacji w oparciu o rachunek ekonomiczny i oszczędne gospodarowanie.
14. Współudział w opracowywaniu zadań planowanych, a szczególnie w zakresie kosztów, socjalno-bytowej, podatków, opłat i rozliczeń z budżetem;
15. Kontrolowanie prawidłowości i rzetelności sporządzanych dokumentów stanowiących podstawę wypłat z osobowego i bezosobowego funduszu płac, zasiłków, ubezpieczeń społecznych, delegacji służbowych itp.;
16. Zgłaszanie dyrektorowi Zakładu przypadków nieprawidłowości, w wyniku których nastąpiło pominięcie obowiązujących przepisów w zakresie przyjmowania, przychodowania, przechowywania, rozchodowania i prowadzonej ewidencji środków gospodarczych i majątkowych Zakładu;
17. Zgłaszanie zastrzeżeń i odmawianie podpisu dokumentów w przypadkach gdy dane cyfrowe zawarte w tych dokumentach stanowią oczywiste przestępstwo;
18. Nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przez podległych pracowników obowiązujących przepisów bhp i p.poż. i obowiązków zachowania tajemnicy państwowej, służbowej oraz z zakresu ochrony danych osobowych;
19. Reprezentowanie Zakładu z upoważnienia dyrektora wobec urzędów i organizacji społecznych i samorządowych w sprawach dotyczących Zakładu lub należących do właściwości podległych komórek organizacyjnych;
20. Współdziałanie w zakresie aktualizacji struktury organizacyjnej Zakładu i ramowych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz stałe doskonalenie znajomości w tym zakresie;
21. Zapewnianie stałej współpracy podległych komórek organizacyjnych z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu we wszystkich sprawach, a szczególnie w zakresie przygotowywania i realizacji planów, opracowywania, analiz i sprawozdawczości oraz rozstrzygania kwestii spornych w trakcie wykonania zadań służbowych;
22. Współpraca z organizacjami społecznymi i samorządowymi w sprawach należących do właściwości tych organizacji a dotyczących pracy nadzorowanych podległych komórek organizacyjnych;
23. Informowanie dyrektora Zakładu o przebiegu realizacji zadań określonych dla podległych komórek organizacyjnych oraz składanie pisemnych meldunków o stwierdzonych wykroczeniach podległego personelu z wnioskami o ukaranie;
24. Opiniowanie planów urlopów podległych pracowników;
25. Dokonywanie oceny pracy podległych pracowników, ich osiągnięć i wyciąganie wniosków z tych ocen;
26. Wykonywanie w granicach poleceń dyrektora czynności należących do kompetencji dyrektora Zakładu lub też doraźne zastępowanie go w zakresie zleconych spraw;
27. Wykonywanie innych prac wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów oraz na polecenia dyrektora Zakładu.

4. Zakres odpowiedzialności głównego księgowego

Niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów prawnych w zakresie głównych księgowych i zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakłady budżetowe, Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność, w szczególności za:
1. Przestrzeganie regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy obowiązujących w Zakładzie;
2. Przestrzeganie wszystkich przepisów, instrukcji i zarządzeń władz zwierzchnich Zakładu, a dotyczących pracy i wykonywanych zadań podległych komórek organizacyjnych;
3. Terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonywanie wszystkich prac i zadań przez podległych komórek organizacyjnych;
4. Właściwą organizację, kierowanie i współpracę podległych pracowników w podległych komórkach organizacyjnych;
5. Należyte sprawowanie nadzoru i kontroli nad powierzonym odcinkiem pracy wynikającym z zakresu uprawnień i obowiązków głównego księgowego;
6. Należyta ochrona i właściwe wykorzystywanie składników majątkowych Zakładu znajdującego się w dyspozycji podległych komórek organizacyjnych;
7. Harmonijną współpracę pracowników podległych komórek organizacyjnych z pracownikami innych komórek organizacyjnych Zakładu;
8. Zapewnienie bezpiecznych, higienicznych i zdrowotnych warunków pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
9. Należyte wywiązanie się ze zobowiązań majątkowych i innych, podjętych wobec władz i innych jednostek a zwłaszcza wobec pracowników Zakładu;
10. Prawidłowe i terminowe dokonywanie wypłat dla pracowników Zakładu;
11. Przedkładanie dyrektorowi Zakładu wniosków o podjęcie środków zaradczych oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób winnych naruszania przepisów prawnych i porządku obowiązującego w Zakładzie oraz informowanie o skutkach prawnych wydanych decyzji, sporządzanych i podpisanych dokumentów naruszających interes Zakładu.

IV. KIEROWNICY

1. Zakres uprawnień
1/ dobór odpowiednich pracowników do kierowanej komórki,
2/ wnioskowanie w sprawach wysokości wynagrodzenia, pochwał, odznaczeń, kar regulaminowych, awansowania i zwolnień z pracy w stosunku do podległych pracowników,
3/ żądanie od podległych pracowników materiałów oraz informacji niezbędnych dla prawidłowego oddziaływania na przebieg pracy komórki,
4/ podpisywanie wszelkich dokumentów o charakterze wewnętrznym wychodzącym z komórki, a nie wymagających podpisu dyrektora,
5/ opiniowanie planu urlopów podległych pracowników,
6/ występowanie do bezpośredniego przełożonego o udzielanie wyjaśnień w sprawach spornych przed ostatecznym podjęciem decyzji.

2. Ramowy zakres obowiązków kierownika komórki organizacyjnej
1/ ogólna znajomość zakresów działania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu oraz znajomość ich powiązań,
2/ dokładna znajomość zakresu (przedmiotu) działania kierowanej komórki i powiązań z innymi współpracującymi komórkami,
3/ planowanie, koordynowanie, kierowanie i kontrolowanie realizacji zadań wynikających z zakresu działania komórki,
4/ ustalanie zakresów czynności (kart obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności) dla pracowników komórki organizacyjnej,
5/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników regulaminu pracy, dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz zabezpieczenia tajemnicy państwowej, służbowej oraz o ochronie danych osobowych,
6/ zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom komórki, tworzenie harmonijnej współpracy zespołu, sprzyjającej realizacji zadań komórki i Zakładu,
7/ zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
8/ terminowe składanie sprawozdań i informacji z prac i działalności kierowanej komórki,
9/ bieżące informacje bezpośredniego przełożonego o istotnych sprawach podległej mu komórki organizacyjnej,
10/ składanie wyjaśnień i opinii w zakresie dotyczącym działania kierowanej komórki,
11/ przeglądanie, rozdzielanie i załatwianie korespondencji i dokumentów wpływających oraz parafowanie akt, dokumentów i korespondencji wychodzącej z kierowanej komórki,
12/ instruowanie, informowanie i szkolenie podległych pracowników a zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania wyznaczonych im zadań,
13/ opracowywanie projektów wytycznych, instrukcji, regulaminów, zarządzeń itp. niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, które realizuje, kontroluje lub nadzoruje podległa mu komórka organizacyjna,
14/ znajomość stopnia zaawansowania wszystkich prac wykonywanych przez pracowników podległej komórki,
15/ dokonywanie okresowej oceny pracowników oraz wyników ich pracy poprzez stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny,
16/ zabezpieczenie zastępstw na każde stanowisko pracy w kierowanej komórce,
17/ inicjowanie nowych rozwiązań i uprawnień na odcinku pracy kierowanej komórki,
18/ kontrola i dopilnowanie zabezpieczenia majątku Zakładu znajdującego się w komórce,
19/ wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego,
20/ ścisła współpraca z innymi komórkami Zakładu w zakresie wynikającym z toku pracy,
21/ wykonywanie kontroli wewnętrznej wynikającej z zakresu działania komórki.

3. Ramowy zakres odpowiedzialności kierownika
Kierownik komórki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność za:
1/ całokształt pracy komórki, właściwy kierunek działania oraz terminową realizację zadań wynikających z ramowego zakresu działania i dodatkowych poleceń;
2/ przestrzeganie przepisów zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących w Zakładzie w zakresie dotyczącym zajmowanego stanowiska pracy i kierowanej komórki;
3/ prawidłowe i terminowe wykonanie zadań wynikających z planu techniczno-ekonomicznego dla danej komórki;
4/ prawidłowe i terminowe realizowanie zadań wynikających z innych planów pracy oraz właściwych środków do wykonania tych zadań;
5/ właściwą organizacje pracy w kierowanej komórce;
6/ zachowanie i przestrzeganie przez podległy personel porządku i dyscypliny pracy;
7/ znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i p.poż oraz przestrzeganie tych przepisów przez podległych pracowników;
8/ zachowanie i przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej i o ochronie danych osobowych;
9/ należytą ochronę i prawidłowe wykorzystanie składników majątkowych Zakładu przekazanych komórce;
10/ terminowe i prawidłowe oraz rzetelne opracowywanie sprawozdań i materiałów informacyjnych;
11/ harmonijną współpracę podległej komórki z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Zakładu;
12/ skutki prawne podejmowanych decyzji, sprawozdań i podpisywanych dokumentów, oświadczeń, sprawozdań itp.;
13/ brak należytego nadzoru i kontroli nad powierzonym odcinkiem pracy;
14/ przedkładanie we właściwym czasie przełożonemu wniosków o podjęcie środków zaradczych oraz pociągnięciu do odpowiedzialności osób winnych naruszenia przepisów obowiązujących w Zakładzie i przypadku naruszenia interesu Zakładu;
15/ realizacja i sprawne funkcjonowanie kontroli wewnętrznej na powierzonym odcinku pracy.

 

V. PRACOWNICY

1. Zakres uprawnień pracownika
Pracownik ma prawo m.in. do:
1/ żądania od bezpośredniego przełożonego ścisłego określenia czynności na zajmowanym stanowisku;
2/ żądania od bezpośredniego przełożonego pouczenia go odnośnie sposobu załatwiania powierzonych czynności;
3/ złożenia wyjaśnień w sprawach, za które jest odpowiedzialny zanim zapadnie ostateczna decyzja;
4/ wnioskowanie o przydzielenie pracy stosownie do posiadanych kwalifikacji;
5/ składania wniosków w zakresie usprawnień powierzonej mu pracy i działalności Zakładu;
6/ pozostałe uprawnienia pracownika wynikają z Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy oraz innych przepisów szczegółowych obowiązujących w Zakładzie.

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika
Do zakresu ogólnych obowiązków i odpowiedzialności pracownika między innymi należy:
a) odpowiednie zorganizowanie pracy na swoim stanowisku;
b) codzienne analizowanie wykonywanych przez siebie czynności;
c) sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych czynności zgodnie z poleceniami swojego bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi;
d) przestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy obowiązującego w Zakładzie;
e) skrupulatne przestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia i życia pracowników oraz przepisów p.poż i bhp;
f) szczególna troska o mienie Zakładu jako mienie społeczne;
g) ścisłe przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej oraz o ochronie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
h) uzyskanie każdorazowo zgody bezpośredniego przełożonego na opuszczenie stanowiska pracy;
i) informowanie swego bezpośredniego przełożonego o stanie załatwionych spraw i ewentualnie napotykanych trudnościach;
j) powiadomienie swego bezpośredniego przełożonego, a w razie gdy to nie odnosi skutku, przełożonego wyższego stopnia o wszelkiego rodzaju nadużyciach na szkodę Zakładu, oraz stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności Zakładu
k) ścisłe rozliczanie się w obowiązujących terminach z mienia Zakładu powierzonego pracownikowi;
l) ponoszenie odpowiedzialności za straty powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych czynności;
m) posiadanie ogólnej znajomości zakresu działania komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony;
n) posiadanie gruntowej znajomości obowiązujących przepisów prawnych z zakresu wykonywanej pracy;
o) przejawianie inicjatywy w sprawnym wykonywaniu powierzonych zadań;
p) systematyczne doskonalenie i uzupełnienie swojej wiedzy zawodowej w zakresie wykonywanej pracy.

3. Zakres współzależności służbowej pracownika
1/ pracownik jest odpowiedzialny służbowo za pracę na powierzonym stanowisku wobec swojego bezpośredniego przełożonego, a następnie wobec kolejnych przełożonych wyższego stopnia.
2/ pracownik winien zwracać się w ewentualnych wystąpieniach dotyczących zakresu jego czynności do przełożonego wyższego stopnia za pośrednictwem własnego bezpośredniego przełożonego.
3/ pracownik winien przestrzegać zasady, że konflikty zaistniałe między nim a innymi pracownikami, rozstrzyga bezpośredni przełożony lub przełożony wyższego stopnia.

ROZDZIAŁ IX

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu

§ 28

KOMÓRKI PODLEGŁE DYREKTOROWI ZAKŁADU

1. DZIAŁ KADR I SPRAW PRACOWNICZYCH – DK

? komórka podlega bezpośrednio dyrektorowi Zakładu
? zadaniem komórki jest zapewnienie pełnego zatrudnienia w Zakładzie, szkolenia załogi, stworzenie należytych warunków pracy i wypoczynku pracownikom Zakładu

do obowiązków Działu należy m.in.
1. W zakresie spraw osobowych i szkolenia

1/ Planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych Zakładu oraz podejmowanie przedsięwzięć związanych ze skutecznym ich zaspakajaniem.
2/ Prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników Zakładu, prowadzeniem ich akt osobowych oraz bieżącą ich aktualizacją
3/ Kontrola dyscypliny pracy w Zakładzie oraz podejmowanie przedsięwzięć związanych z jej podnoszeniem.
4/ Wystawianie i rejestracja delegacji służbowych oraz spraw przejścia pracowników na renty i emerytury.
5/ Kontrola list plac oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników (nadgodziny, praca dodatkowa, itd.).
6/ Opracowywanie programów szkolenia pracowników Zakładu oraz ich realizacja.
7/ Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.
8/ Opracowywanie planów urlopu pracowników Zakładu.
9/ Współudział w dokonywaniu okresowych ocen pracowników, prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie.
10/ Prowadzenie dokumentacji w zakresie spraw poufnych.
11/ Sporządzanie wniosków o medale, odznaczenia w porozumieniu z właściwymi organizacjami.
12/ Opracowywanie sprawozdań i analiz związanych z właściwością działu.
13/ Opracowywanie i aktualizacja regulaminu pracy oraz innych aktów związanych z dyscypliną i organizacją pracy.

2. W zakresie spraw pracowniczych

1/ Prowadzenie spraw związanych z organizacją wypoczynku pracowników i ich rodzin ( kolonie, wczasy, obozy, wypoczynek sobotni itd.).
2/ Zabezpieczenie dla pracowników w okresie letnim napoi chłodzących, a w okresie zimowym posiłków regeneracyjnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów (mleka, środków czystości, proszki, mydło itp.).
3/ Organizacja i kontrola pracy dozorców, sprzątaczek i podległych pracowników. Sporządzanie dokumentów płacowych w tym zakresie.
4/ Bieżący nadzór nad opieką zdrowotną załogi.
5/ Ścisła współpraca za związkami zawodowymi w zakresie gospodarowania funduszem socjalnym i mieszkaniowym, planowanie, realizacja tego funduszu.
6/ Organizacja i bieżąca kontrola warunków socjalnych pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zakładu.
7/ Zabezpieczenie pracownikom Zakładu materiałów biurowych, urządzeń biurowych, druków, pieczątek itd., prowadzenie ich ewidencji, ewidencja druków ścisłego zarachowania.
8/ Prowadzenie archiwum zakładowego.
9/ Prowadzenie ewidencji majątku ruchomego i nieruchomego służącego celom administracyjno-socjalnym Zakładu.
10/ Nadzór nad łącznością, kontrola zabezpieczenia i zasadności użycia.
11/ Zakup i prenumerata prasy, czasopism fachowych i książek.
12/ Czuwanie nad utrzymaniem czystości, porządku, bezpieczeństwa i zabezpieczenia p.poż. budynków, pomieszczeń administracyjnych oraz terenu posesji Zakładu.
13/ Zabezpieczenie Zakładu na wypadek stanu gotowości wojskowej.
14/ Opiniowanie wniosków o pożyczki mieszkaniowe i zapomogi losowe.

3. W zakresie organizacji i zarządzania

1/ Aktualizacja struktury organizacyjnej Zakładu oraz określenie zakresów czynności poszczególnych osób i jednostek Zakładu.
2/ Opracowywanie projektów zarządzeń i innych aktów normatywnych warunkujących sprawną i prawidłową pracę Zakładu i jego komórek organizacyjnych. Bieżąca współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie opracowywania w/w aktów. Przedkładanie ich do zatwierdzania i rozpowszechniania oraz kompletowanie ich zbioru.
3/ Prowadzenie zbioru aktów prawnych i notatek prasowych oraz bieżące ich kompletowanie.
4/ Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi. Współpraca w tym względzie z kierownikami jednostek Zakładu i pracownikami.

W celu realizacji tych zadań komórka współdziałała ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zakładu.

2. STANOWISKO DS. BHP, P.POŻ. I OC – DO

? stanowisko podlega bezpośrednio dyrektorowi Zakładu,
? zadaniem komórki jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Zakładzie, zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. Zakładu oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań obrony cywilnej ciążących na Zakładzie.

Do obowiązków komórki należy m. in.:

1. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1/ systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Prowadzenie szkolenia wstępnego pracowników z zakresu bhp. Organizowanie szkoleń okresowych dla pracowników i kadry kierowniczej, oraz stanowiskowych.
2/ dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występuje zagrożenie wypadkowe oraz narażenie na powstawanie chorób zawodowych.
3/ przedkładanie dyrektorowi Zakładu informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie oraz o źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń.
4/ opracowywanie i kontrola realizacji planów. Sporządzanie planów poprawy warunków bhp i p.poż., nadzór i kontrola ich realizacji, kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych na temat poprawy warunków bhp.
5/ opracowywanie zarządzeń pokontrolnych i powypadkowych.
6/ opiniowanie i opracowywanie instrukcji dotyczących bhp.
7/ prowadzenie ewidencji i zaopatrzenia pracowników w odzież i sprzęt ochrony osobistej, środki higieny osobistej itp. Kontrola naliczeń przez poszczególnych kierowników należności za pranie i konserwację odzieży.
8/ udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnej oraz w odbiorach technicznych nowo wybudowanych lub przebudowanych obiektów, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
9/ opracowywanie wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków. Prowadzenie dokumentacji powypadkowej.
10/ współpraca ze służbą ekonomiczną i spraw pracowniczych, a w szczególności w zakresie adaptacji nowo przyjętych pracowników w zakresie bhp.
11/ współdziałanie w organizowaniu wstępnych i okresowych badań stanu zdrowotności załogi oraz współudział w prowadzeniu działalności profilaktycznej, a w szczególności przy organizowaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników oraz czasowego przenoszenia pracowników ze stanowisk szkodliwych na zastępcze stanowiska pracy. Organizowanie badania i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, sprawności urządzeń pracy i urządzeń ochronnych.
12/ dokonywanie uzgodnień z właściwą Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych dla poszczególnych stanowisk pracy.
13/ występowanie z wnioskami do kierowników komórek organizacyjnych o usunięcie stwierdzonych uchybień w zakresie należącym do kompetencji tych kierowników oraz informuje dyrektora Zakładu o realizacji tych wniosków.
14/ w razie stwierdzenia bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników występuje do kierowników komórek organizacyjnych i dyrektora Zakładu z wnioskami o wstrzymanie pracy na stanowisku pracy, grupie stanowisk lub zagrożonym obiekcie.
15/ systematyczna współpraca ze Społecznym Inspektorem Pracy w zakresie bhp. Organizowanie określonych przeglądów warunków pracy w Zakładzie.
16/ Występowanie do dyrektora Zakładu z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się działalnością na rzecz poprawy warunków pracy bhp.
17/ Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu bhp.

2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej

1/ ustalenie stanu potrzeb ochrony p.poż. Zakładu i przedkładanie w tych sprawach wniosków kierownictwu oraz właściwym organom ochrony p.poż.
2/ kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów, regulaminów i instrukcji p.poż. przez poszczególnych pracowników Zakładu. Prowadzenie instruktażu wstępnego pracowników przyjmowanych do pracy w zakresie p.poż.
3/ opracowywanie oraz aktualizowanie regulaminów, instrukcji i planów ochrony p.poż.
4/ kontrola i nadzorowanie stanu bezpieczeństwa p.poż., urządzeń produkcyjnych, energetycznych, instalacyjnych oraz poszczególnych stanowisk pracy i przedstawienie kierownictwu wniosków zmierzających do likwidacji stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości.
5/ uczestniczenie w pracach komisji pożarowo - technicznej w charakterze jej członka i rzeczoznawcy w zakresie ochrony p.poż. Prowadzenie całości dokumentacji w/w komisji.
6/ prowadzenie działalności propagandowo - uświadamiającej w zakresie bezpieczeństwa p.poż. wśród pracowników.
7/ prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie ochrony p.poż. wg programów ustalonych dla tego rodzaju szkolenia.
8/ określenie i kontrolowanie prawidłowości rozmieszczenia i stanu gotowości, konserwacji i remontów urządzeń p.poż., oraz ścisłe współdziałanie w tym względzie z kierownikami jednostek organizacyjnych Zakładu.
9/ kierowanie akcją ratowniczą w czasie pożaru do momentu przybycia straży pożarnej oraz udziału w dochodzeniach, celem ustalenia przyczyn pożaru.
10/ prowadzenie ewidencji i statystyki oraz wszelkiej dokumentacji związanej z ochroną p.poż.
11/ współpraca z terenowym właściwym organem straży p.poż. w zakresie usprawnienia stanu ochrony p.poż. w Zakładzie.
12/ udział w naradach dotyczących bezpieczeństwa p.poż. w Zakładzie.
13/ dopilnowanie wykonania zarządzeń pokontrolnych i składanie meldunków o przebiegu ich realizacji.
14/ składanie do dyrektora Zakładu wniosków w celu usunięcia stwierdzonych braków, usterek i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa p.poż.

3. W zakresie obrony cywilnej

1/ planowanie, organizowanie i realizacja świadczeń Zakładu na rzecz sił zbrojnych.
2/ prowadzenie ewidencji wojskowej.
3/ prowadzenie realizacji całości zagadnień, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych w zakresie obowiązków Zakładu w ramach obrony cywilnej (m.in. Ustawy o powszechnym obowiązku obrony).
W celu realizacji w/w zadań komórka współdziała ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zakładu.

3. OBSŁUGA PRAWNA – DR

Komórka ta podlega bezpośrednio dyrektorowi Zakładu. Zadaniem komórki jest zabezpieczenie obsługi prawnej Zakładu, a w szczególności :
1. udziela jednostkom organizacyjnym Zakładu opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa;
2. informuje dyrektora o ewentualnych uchybieniach w działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.
3. sprawuje nadzór prawny nad egzekucją należności;
4. udziela informacji o przepisach prawnych organizacjom społecznym i zawodowym, działającym na terenie Zakładu;
5. występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

Opiniuje:
1. wydanie aktu prawnego o charakterze ogólnym;
2. sprawy indywidualne skomplikowane pod względem prawnym;
3. zawarcie umowy na roboty i usługi, zawarcie umowy wieloletnie, długotrwałej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu znacznej wartości;
4. rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia;
5. odmowy uznania zgłoszonych roszczeń;
6. sprawy związane z postępowaniem przed organami orzekającymi;
7. zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.

W celu realizacji w/w zadań komórka współdziała ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zakładu.

§ 29

KOMÓRKI PODLEGŁE ZASTĘPCY DYREKTORA

1. ODDZIAŁ ZASOBÓW LOKALOWYCH - OZL


Oddział podlega bezpośrednio z-cy dyrektora d / s technicznych.
Zadaniem Oddziału jest realizacja obsługi eksploatacyjnej, technicznej i administracyjnej budynków komunalnych znajdujących się w zarządzie Zakładu.

? Obowiązkiem Oddziału jest:

1. w zakresie obsługi eksploatacyjnej budynków:

1/ prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z administracją zasobów lokalo-wych, oraz zasobów wspólnot mieszkaniowych;
2/ prowadzenie i aktualizacja ewidencji zasobów lokalowych;
3/ dokonywanie okresowych przeglądów budynków i lokali oraz egzekwowanie od najemców lokali obowiązków w zakresie utrzymania urządzeń technicznych w sprawności do których są zobowiązani prawem;
4/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji i urządzeń domowych wspólne-go użytku;
5/ utrzymywanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych i ich otoczeniu, itp.
6/ prowadzenie ewidencji kaucji mieszkaniowych i za urządzenia kąpielowe, oraz inne dodatkowe urządzenia techniczne;
7/ współpraca z samorządem mieszkańców we wszystkich sprawach związanych z polepszeniem jakości obsługi i utrzymania lokali i budynków;
8/ protokolarne przejmowanie opróżnionych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zabezpieczenie tych lokali przed dewastacją lub samowolnym zajęciem, zgłaszanie o zwolnieniu lokali lub samowolnym zajęciu;
9/ zawieranie i egzekwowanie realizacji umów na obsługę budynków w zakresie usług komunalnych, tj.:
a) na dostawę wody i odbiór ścieków,
b) na usuwanie nieczystości stałych,
c) na dostawę energii elektrycznej i cieplnej,
10/ zapewnienie właściwej eksploatacji terenów i urządzeń przydomowych i wewnątrz osiedlowych;
11/ przyjmowanie i przekazywanie nieruchomości (budynków, urządzeń, terenów);
12/ sporządzanie pozwów do sądów na osoby i jednostki naruszające zasady oraz przepisy w zakresie porządku domowego, nielegalnego czerpania energii itp.;
13/ ustalenie sposobów i zasad korzystania przez mieszkańców z urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania takich jak: pralni, suszarni bielizny, strychów itp.;
14/ asystowanie przy czynnościach urzędowych w administrowanych budynkach w zakresie przeprowadzania rewizji, eksmisji, egzekucji sądowej itp.;
15/ prowadzenie rejestru ruchu ludności;
16/ zabezpieczenie administrowanych posesji i terenów przydomowych przed gołole-dzią, odśnieżanie jezdni, chodników podwórek i posypywanie ich piaskiem lub innym materiałem szorstkim;
17/ sporządzanie sprawozdań o zasobach lokalowych oraz sporządzanie i aktualizo-wanie podstawowych dokumentów w tym zakresie;
18/ przyjmowanie i załatwianie podań i wniosków wpływających od mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych lub za pośrednictwem organów samorządu mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
19/ przestrzeganie obowiązujących przepisów w sprawach ustalania i korygowania wymiaru czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali;
20/ bieżące prowadzenie dziennika wymiaru czynszu i świadczeń oraz kart najemców.

2. w zakresie obsługi technicznej budynków :

1/ współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Zakładu, samorządem mieszkańców, wspólnotami w opracowywaniu planów techniczno-ekonomicznych w zakresie remontów budynków oraz opracowywania okresowych planów ich remontów;
2/ zgłaszanie budynków do planu remontów kapitalnych, zlecenia wykonywania podłączeń budynków do publicznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania i gazu, branie udziału w odbiorach wykonywanych robót;
3/ zlecenie wykonawstwa remontów i robót przedsiębiorstwom i wykonawcom specjalistycznym, w drodze zamówień publicznych, oraz sprawowanie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami i robotami;
4/ czuwanie nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków oraz nad ich właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym;
5/ prowadzenie całości spraw z tytułu ubezpieczenia obiektów zarządzanych oraz obiektów Zakładu.

W celu realizacji w/w zadań Oddział współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zakładu.

3. w zakresie obiektów Zakładu :

1/ planowanie remontów i modernizacji obiektów Zakładu,
2/ sprawowanie bieżącego nadzoru nad utrzymaniem obiektów Zakładu we właści-wym stanie technicznym,
3/ nadzór, kontrolowanie i analizowanie kosztów remontów, konserwacji i eksploa-tacji,
4/ nadzór nad właściwą pracą kotłowni własnych Zakładu, oraz zakupem ciepła u dostawców zewnętrznych
5/ planowanie, nadzór nad utrzymaniem i kontrola sprawności działania instalacji elektroenergetycznych Zakładu, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
6/ prowadzenie ewidencji i nadzór nad właściwym zabezpieczeniem i użytkowaniem liczników poszczególnych mediów (energii elektrycznej, itp.), w tym: prowadzenie i aktualizacja dokumentów związanych z właściwym stanem technicznym urządzeń i sieci elektroenergetycznych, gazowych
7/ kontrola i nadzór nad obsługą urządzeń, wymagających specjalnych uprawnień do jej sprawowania,
8/ nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego instalowania i użytkowania urządzeń elektrycznych, oświetleniowych i napędowych, oraz prawidłowego ich konserwowania i działania urządzeń ochronnych (uziemień, zerowania instalacji piorunowo-ochronnej, zaworów bezpieczeństwa, itp.),
9/ prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z gospodarką materiałami Oddziału,
10/ zaopatrywanie Zakładu w opał na cele grzewcze.

2. ODDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH - OUK

Oddział podlega bezpośrednio z-cy dyrektora d/s technicznych.
Zadaniem Oddziału jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie :
1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
2. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
3. utrzymywania urządzeń sanitarnych,
4. utylizacji odpadów komunalnych,
5. cmentarzy komunalnych,
6. gazownictwa bezprzewodowego,

Obowiązkiem Oddziału jest:

1. w zakresie sieci wodociągowej:

1/ wydawanie warunków technicznych przyłączenie, prowadzenie ewidencji wydanych warunków, uzgodnienie projektów technicznych przyłączy, sieci, itp.;
2/ utrzymywanie sieci wodociągowej i jej uzbrojenia w stałej sprawności technicznej, dla zabezpieczenia normalnego zaopatrzenia odbiorców w wodę tj. m. innymi:
a) utrzymanie przewodów i urządzeń sieci wodociągowej we właściwym stanie technicznym,
b) dokonywanie stałych zabiegów konserwacyjnych i remontowych oraz regulowanie ciśnienia wody,
c) remontowanie przewodów magistralnych, rozdzielczych, odpowietrzników, itp.
d) wymiana podłączeń domowych, hydrantów p.poż, sieciowych i domowych,
e) płukanie i chlorowanie sieci wodociągowej,
f) prowadzenie inwentaryzacji i oznakowania sieci,
g) dokonywanie stałych napraw i konserwacji sieci, urządzeń,
3/ zapewnienie pełnej sprawności technicznej stacji wodociągowej i urządzeń z nią związanych, utrzymanie ich w nieprzerwanej i ekonomicznej pracy, bez zakłóceń w sieci wodociągowej współpracującej z nią tj. m. innymi:
a) dokonywanie okresowych przeglądów oraz napraw zespołów pompowych,
b) prowadzenie prawidłowej konserwacji zbiorników i ich osprzętu,

 

c) kontrolowanie urządzeń przelewowych i spustowych oraz siatek w urządzeniach wentylacyjnych, a także kontrolowanie osadników, urządzeń syfonowych spustowych i przelewowych,
d) zapewnienie dostawy wody dla celów i potrzeb p.poż. oraz utrzymanie hydrantów p.poż. w stałej sprawności technicznej,
e) zapewnienie odpowiedniej jakości wody w sieciach poprzez płukanie i dezynfekowanie rurociągów,
f) zabezpieczenie rurociągów i uzbrojenia sieci przed skutkami zimy,
g) likwidacja zakłóceń w prawidłowym zaopatrywaniu odbiorców w wodę, zgodnie z obowiązującymi przepisami (instrukcjami),
h) prowadzenie ksiąg inwentarzowych przewodów i z tym związanego uzbrojenia, kartotek przewodów w których notuje się wszystkie uszkodzenia przewodów i ich przyczyny, ilości podłączeń, zaworów przeciwpożarowych itp. ,
i) sporządzanie raportów o stanie ilościowym i ciśnień na stacji wodociągowej,
j) sporządzanie raportów o przerwach w pracy stacji wodociągowej i o przyczynach tych przerw,
k) regulacja stref w okresie maksymalnego rozbioru i niedoboru wody,
l) eksploatacja i konserwacja agregatu prądotwórczego - będącego zapasowym żródłem zasilania energią.

2. w zakresie produkcji wody:

1/ analiza i opracowywanie planów remontów i modernizacji,
2/ przedkładanie koncepcji i wniosków dotyczących zmian w procesach produkcyjnych, zmierzających do zwiększenia zdolności produkcyjnej i poprawy jakości wody, jak również w zakresie modernizacji urządzeń i postępu technicznego,
3/ wnioskowanie i ustalanie kosztów jednostkowych produkowanej wody i kosztów własnych,
4/ prowadzenie ksiąg eksploatacji studni będących w gestii Zakładu, przeprowadzanie obserwacji zachowywania się zwierciadła wody w studniach, dokonywanie pomiarów wydajności i analiz jakości wody w studniach,
5/ dokonywanie przeglądu stanu technicznego sanitarnego awaryjnych ujęć wody na wypadek potrzeby ich włączenia do eksploatacji,
6/ utrzymywanie w pełni gotowości wodnych ujęć awaryjnych,
7/ stałe obserwowanie układania się wód w ujęciach wodnych, dokonywanie pomiarów lustra wody we wszystkich ujęciach wgłębnych, prowadzenie rejestracji wyników dokonywania pomiarów,
8/ utrzymywanie w stałej gotowości urządzeń do dezynfekcji wody na stacji wodociągowej i zabezpieczenie niezbędnych ilości środków dezynfekcyjnych,
9/ bieżąca kontrola zużycia wody,
10/ zapewnienie produkcji wody, w zależności od zapotrzebowania na nią w ramach możliwości techniczno-eksploatacyjnych stacji,

3. w zakresie kanalizacji:

1/ wydawanie warunków technicznych przyłączania, prowadzenie ewidencji wydanych warunków, uzgodnienie projektów technicznych przyłączy i sieci,
2/ utrzymanie w stałej gotowości technicznej i eksploatacyjnej Oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i ich uzbrojenia, nieprzerwane przyjmowanie ścieków poprzez m.in.:
a) oczyszczanie i płukanie kanałów ulicznych, wpustów ściekowych, piaskowników, osadników oraz konserwacja uzbrojenia kanałów,
b) bieżąca regulacja i zmiany uzbrojenia naziemnego sieci kanalizacyjnej,
c) planowe przeglądy sieci i uzbrojenia w celu wykrywania uszkodzeń i zapobieganie powstawaniu awarii,
d) remonty sieci kanalizacyjnej i jej uzbrojenia,
e) wywóz i unieszkodliwianie osadów,
3/ czuwanie nad prawidłowością gospodarki ściekowej poprzez:
a) badanie jakości i ilości ścieków odprowadzanych przez jednostki gospodarcze, do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz ścieków komunalnych,
b) prowadzenie spraw wodno - prawnych,
c) kontrola zakładów przemysłowych i innych jednostek gospodarczych odprowadzających ścieki do kanalizacji w zakresie przestrzegania przez nie wymogów określonych obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

4. w zakresie spraw związanych ze sprzedażą wody i usług kanalizacyjnych:

1/ odczytywanie wodomierzy i systematyczna ich kontrola,
2/ wystawianie faktur za sprzedaż wody i usługi kanalizacyjne,
3/ zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, prowadzenia w tym zakresie ścisłej ewidencji,
4/ prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją wodomierzy w tym kontrola prawidłowości ich działania,
5/ wnioskowanie w sprawach ustalania stawek taryfowych za dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
6/ właściwe stosowanie cen sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych,
7/ terminowe egzekwowanie należności od odbiorców,
8/ kontrola rozliczeń z tytułu zaległości w należnościach,
9/ inicjowanie rozwoju w zakresie rozbudowy i budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, jej uzbrojenia , oczyszczalni ścieków oraz unieszkodliwiania ścieków i osadów, uzgadnianie proponowanych rozwiązań technicznych i sposobu eksploatacji projektowanych urządzeń,
10/ opracowywanie instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a dotyczącej użytkowania pomieszczeń maszyn, urządzeń i sprzętu w odbiorach nowych i remontowanych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budynków i urządzeń wod.-kan. produkujących wodę oraz oczyszczających ścieki
11/ wykonawstwo inwestycji własnych w zakresie dozbrajania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wykonawstwo remontów w tym zakresie,
12/ terminowe kończenie robót w zakresie terenów zajętych pod rozkopy nawierzchni ulic i placów oraz chodników,
13/ prowadzenie całości spraw związanych z Komunalnymi Oczyszczalniami ścieków sanitarnych oraz miejską siecią deszczową w ramach środków przeznaczonych na ten cel

5. w zakresie utrzymania porządku i czystości:

1/ wykonanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku a w szczególności:
a) wywóz nieczystości stałych z nieruchomości,
b) wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji
c) unieszkodliwienie nieczystości stałych i płynnych.
2/ prowadzenie aktualizowanej ewidencji nieruchomości, objętych usługami w zakresie wywozu nieczystości stałych,
3/ ustalenie częstotliwości i tras wywozu nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych,
4/ prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją wysypiska komunalnego,
5/ prowadzenie „Akcji Zimowej" i zapewnienie obsługi administracyjnej akcji zimowej w ramach zawartych umów,
6/ prowadzenie i aktualizacja rejestru osób fizycznych i prawnych korzystających z usług Oddziału,
7/ sporządzanie projektów umów na świadczenie usług przez Oddział
w zakresie w/w Oddział współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zakładu.

6. w zakresie gazownictwa bezprzewodowego:

1/ ścisłe przestrzeganie przepisów prawnych o budowie i instalacji urządzeń na gaz płynny a w szczególności w zakresie prawidłowego instalowania urządzeń,
2/ sprawowanie bieżące nadzoru i kontroli w zakresie funkcjonowania urządzeń gazowych,
3/ przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji składanych przez odbiorców gazu (pisemnych, telefonicznych lub ustnych),
4/ ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia p.poż. przy instalowaniu i składowaniu butli gazowych,
5/ pobieranie opłat za usługi zgodnie z obowiązującymi cennikami oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie,
6/ składanie zamówień na dalsze dostawy gazu oraz czuwanie nad należytą realizacją tych zamówień ,
7/ składanie reklamacji w zakresie dostaw gazu oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
8/ nadzór nad prawidłowością magazynowania zgodnie z przepisami obowiązującymi butli pełnych i pustych,
W celu realizacji w/w zadań oddział współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zakładu.

7. w zakresie cmentarnictwa:

Utrzymanie terenów cmentarzy w ramach środków przeznaczonych na ten cel , w tym m. in. :
1) wywóz nieczystości z cmentarzy,
2) utrzymanie czystości alejek,
3) utrzymanie czystości w domach przedpogrzebowych,
4) przygotowanie nowych miejsc pod pochówek,
5) prowadzenie ewidencji cmentarzy

8. w zakresie usług sprzętowo - warsztatowych:

1) dyspozycja sprzętem specjalistycznym
2) organizowanie obsługi techniczno - remontowej środków sprzętowych i transportowych oraz urządzeń i maszyn,
3) organizowanie pracy ślusarni warsztatu samochodowego,
4) wnioskowanie w sprawach likwidacji, sprzedaży, dzierżawy, zakupów środków trwałych,
5) realizacja spraw związanych z gospodarką transportowa i sprzętową a w tym zakresie rejestracji, gospodarki paliwami, ogumieniem, akumulatorami, dozoru technicznego, przeglądów i napraw.

§ 30

KOMÓRKA PODLEGŁA GŁÓWNEMU KSIĘGOWEMU - DG

Do podstawowych zadań należy :

1. w zakresie planowania i analiz ekonomicznych:
1/ opracowywanie w porozumieniu z dyrektorem oraz kierownikami oddziałów pro-jektów planów Zakładu,
2/ bieżąca kontrola realizacji planu, ujawnianie odchyleń, ich przyczyn i wnioskowanie rozwiązań mających na celu osiągnięcie planowanych wyników,
3/ dokonywanie niezbędnych korekt planów rocznych stosownie do potrzeb i przy-czyn uzasadniających,
4/ dokonywanie comiesięcznej oceny sytuacji ekonomicznej Zakładu poprzez opra-cowywanie informacji ekonomicznej,
5/ opracowywanie analiz problemowych w zakresie różnych odcinków działalności Zakładu,
6/ dokonywanie analiz okresowych kosztów, ewidencja ich składników oraz podej-mowanie działań w kierunku ich obniżenia,
7/ opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości, a także koordynowanie spra-wozdawczości statystycznej, opracowywanej przez inne komórki Zakładu oraz ich ewidencja ,
8/ prowadzenie teczki zadań premiowych pracowników na stanowiskach nierobot-niczych,
9/ sporządzanie wniosków o dotację na usługi, których ustalowe ceny nie pokrywają niezbędnych kosztów
10/ sprawowanie nadzoru, udzielanie instruktażu oraz niezbędnej pomocy kierowni-kom oddziałów w zakresie opracowywania projektów cen, opłat, stawek itp. wielkości za usługi i roboty, prowadzenie ewidencji z tym związanej, niezwłoczne reagowanie na wszelkie zmiany przepisów w tym zakresie, oraz informowanie o nich komórki zainteresowane,
11/ kompletowanie i przechowywanie przepisów, zarządzeń i dokumentów dotyczą-cych problematyki ekonomicznej,

2. w zakresie spraw finansowo - księgowych:
1/ sporządzanie planów finansowych, planów kasowych, itd.
2/ prowadzenie rozliczeń z budżetem,
3/ prowadzenie rozliczeń środków obrotowych Zakładu,
4/ załatwianie spraw związanych z inkasem faktur, czuwanie nad terminowym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności w zakresie prowadzonych analitycznych urządzeń, wysyłanie potwierdzeń sald i sporządzanie specyfikacji,
5/ czuwanie nad przestrzeganiem obowiązujących normatywów środków obrotowych,
6/ wystawianie asygnat kasowych, czeków, poleceń przelewów i żądań zapłaty,
7/ sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
8/ sporządzanie sprawozdań finansowych i dokonywanie analiz z działalności finansowej Zakładu,
9/ kontrola legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących działalności gospodarczej Zakładu,
10/ ewidoncjonowanie, prowadzenie i uzgadnianie rozliczeń z pracownikami,
11/ czuwanie nad terminowym rozliczeniem zaliczek na delegacje i zakupy,
12/ przygotowywanie dokumentacji księgowej w zakresie inwestycji i remontów,
13/ organizacja gospodarki środkami płatniczymi, dokonywanie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, wszelkich innych rozrachunków, zaciągania i spłaty kredytów bankowych,
14/ prowadzenie kasy i organizacja prawidłowego i terminowego dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych i rozrachunków bezgotówkowych oraz właściwego zabezpieczenia gotówki w kasie w czasie transportu,
15/ podejmowanie gotówki z banku, dokonywanie wypłat oraz sporządzanie rapor-tów kasowych z każdej operacji z każdorazowym uzgodnieniem stanu z saldem raportu, odprowadzenia do banku wpływów kasowych ponad pogotowie kasowe,
16/ prowadzenie rachunkowości Zakładu i kalkulacji kosztów własnych,
17/ organizowanie księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości finansowej w sposób zapewniający ochronę mienia społecznego i kontrolę wykonania zadań oraz prawidłowy rozrachunek gospodarczy,
18/ organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunko-wości,
19/ czuwanie nad całokształtem spraw w zakresie rachunkowości, wykonywanych przez inne komórki organizacyjne Zakładu,
20/ prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań, informacji finansowych, ubezpieczanie majątku Zakładu
21/ należyte przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
22/ zakładanie, prowadzenie i uzgadnianie rejestrów kasowych i bankowych,
23/ planowanie i sprawozdawczość z zakresu kosztów,
24/ prowadzenie i uzgadnianie rejestrów i kont usług obcych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych,
25/ sporządzanie arkuszy rozliczeniowych i kalkulacyjnych,
26/ sporządzanie wycinkowych analiz kosztów własnych,
27/ prowadzenie kalkulacji końcowej (wynikowej ) zleceń wewnętrznych dotyczących wszelkich gałęzi działalności Zakładu,
28/ sporządzanie miesięcznych zestawień kosztów sprzedaży Zakładu,
29/ kontrola udokumentowania ruchu rzeczowych składników majątkowych oraz ich oznakowanie,
30/ prowadzenie i uzgadnianie kartotek analitycznych środków trwałych, przedmio-tów nietrwałych w użytkowaniu oraz ewidencji pozostałości ilościowej i wartościowej tych środków,
31/ sporządzanie wykazów nieruchomości dla celów podatkowych,
32/ wycena spisów z natury środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu, porównywanie tych spisów ze stanem księgowym i sporządzanie zestawień niedoborów i nadwyżek,
33/ prowadzenie kartotek materiałowych ilościowo - wartościowych i rejestrów roz-chodu materiałowego,
34/ systematyczne sprawdzanie obrotu materiałowego Zakładu i kontrola prawidło-wego udokumentowania tego obrotu,
35/ prowadzenie i uzgadnianie rejestru faktur i rozliczeń zakupów,
36/ egzekwowanie należności od kontrahentów i współpraca w tym zakresie z obsłu-gą prawną oraz oddziałami.

3. w zakresie zatrudnienia i płac:
1/ kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń, prowadzenia spraw dotyczących dyscypliny płac, badanie prawidłowości wypłat,
2/ opracowywanie list płacy i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz kompleto-wanie i przechowywanie odpisów tych list,
3/ prowadzenie spraw w zakresie przechodzenia na renty i emerytury oraz wydawa-nie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,
4/ organizacja rachuby płac, sporządzanie list płac i list wypłat zasiłków chorobowych oraz zasiłków rodzinnych, kontrola dokumentów stanowiących podstawy do list płac pod względem formalnym i rachunkowym,
5/ prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
6/ prowadzenie osobowych kartotek wynagrodzeń pracowników,
7/ sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych,
8/ sporządzanie list płac dokonywanych wypłat w oparciu o uprzednio sprawdzone przez zainteresowane komórki organizacyjne i akceptowane dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty,
9/ egzekwowanie zajęć komorniczych i prowadzenie związanej z tym korespondencji,
10/ sporządzanie list wypłat z funduszu zakładowego o wykazy imienne
zestawienia, sprawdzone przez powołane do tego osoby

4. w zakresie windykacji należności od dłużników :
1/ wysyłania dłużnikom wezwań do zapłaty należności,
2/ przekazanie dokumentów księgowych dla obsługi prawnej do przygotowania pozwów sądowych,
3/ ścisła współpraca z obsługą prawną w sprawach egzekucji sądowych kierowanych do komorników,
4/ prowadzenie osobowych kartotek dłużników i bieżące ewidencjonowanie w nich wpłat.

ROZDZIAŁ X

Przyjmowanie skarg i wniosków

§ 31

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się codziennie, a dyrektor lub przez niego upoważniona osoba przyjmuje w każdy wtorek od godz. 1500 do godz. 1600.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§ 32

Ścisłe przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu jest obowiązkiem każdego pracownika Zakładu.
§ 33

Na podstawie niniejszego Regulaminu kierownicy, z - ca dyrektora i główny księgowy opracują karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników.

§ 34

Obowiązek kontroli przestrzegania postanowień Regulaminu spoczywa na kierownikach komórek organizacyjnych Zakładu.

§ 35

Integralną część Regulaminu stanowi schemat struktury organizacyjnej Zakładu.

§ 36

Regulamin oraz zmiany do niego zatwierdza Burmistrz Wolina.


Wolin, październik 2011 r.
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Paprzycki 20-03-2012 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Paprzycki 20-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Paprzycki 20-03-2012 10:26