Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Regulamin porządku domowego


UCHWAŁA Nr VII/59/2003

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 31 marca 2003 r.

 

w sprawie regulaminu porządku domowego

 

Na podstawie art. 21 ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.Nr 71, poz.733 ) oraz w związku z art. 683 Kodeksu cywilnego uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin porządku domowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wolin i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

§ 3. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Zaącznik

do Uchwały Nr VII/59 z dnia 31 marca 2003 r.

 

 

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

 

 

§ 1. 1.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) najemcach - należy przez to rozumieć wszystkich najemców lokali mieszkalnych

stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy wraz z osobami wspólnie z nimi zamiesz-

kałymi.

2) zarządcy - należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej w Wolinie.

§ 2. Przestrzeganie regulaminu obowiązuje w równym stopniu wszystkich najemców

lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wolin oraz osoby wspólnie z nimi zamieszkałe.

§ 3. Najemca lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób wspólnie z nim

zamieszkałych - domowników, jak i innych osób korzystających z lokalu miesz- kalnego będącego przedmiotem najmu. Najemca ponosi również odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby niniejszego regulaminu i zobowiązany jest do zapoznania tych osób z regulaminem.

§ 4. Najemca zobowiązany jest powiadomić Zarządcę o wszelkich istotnych zmianach

dotyczących zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, a w szczególności o

zmianach osób w nim zamieszkałych lub uprawnionych do korzystania z lokalu.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki najemców

§ 1. 1. Najemcy zobowiązani są do:

 1. dbania o budynek i jego otoczenie oraz chronić je przed dewastacją,

 2. natychmiastowego zgłaszania Zarządcy jakichkolwiek awarii lub nagłych wypadków, natomiast po godzinach pracy oraz w dniach wolnych od pracy, zgłaszać je dyżurującemu pod numerem telefonu 3261300 dozorcy,

 3. niezwłocznego udostępnienia lokalu służbom remontowym, ilekroć jest to

niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii,

4) naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z ich winy, zarówno

wewnątrz i na zewnątrz budynku, jak też na terenie posesji,

5) utrzymania zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz innych użytkowanych

pomieszczeń w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

 

 

Rozdział 3

Przepisy porządkowe

§ 1. Najemcy, oprócz dbałości o posesję zobowiązani są do wzajemnej pomocy i nie zakłócania spokoju innym mieszkańcom.

§ 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200- 600 i w tych godzinach nie należy używać urządzeń mogących zakłócić spokój użytkowników innych lokali lub w inny sposób powodować hałas mogący ten spokój zakłócić.

§ 3. Zabrania się trzepania dywanów i chodników z okien, balkonów i w klatkach schodowych.

Trzepanie dywanów i chodników może odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych w godzinach 900- 1900.

§ 4. Zabrania się rzucania przez okna różnych przedmiotów oraz nieczystości.

§ 5. Balkony powinny być utrzymywane w czystości a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane na balkonach winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo przechodniów.

§ 6. 1. Zabrania się umieszczania na balkonach:

1) zasłon, drabinek i podpór na pnącza w sposób mogący ułatwić wejście do innych

lokali, np. położonych na wyższych kondygnacjach,

 1. luźno ułożonych chodników i wszelkiego rodzaju wykładzin.

§ 7. W piwnicach, korytarzach i na balkonach nie można przechowywać motorowerów, motocykli oraz materiałów łatwopalnych, żrących, cuchnących środków chemicznych, materiałów wybuchowych oraz gazu w butlach.

§ 8. Piwnice, korytarze piwnic, pralnie i suszarnie należy utrzymywać w czystości i porządku, a korzystając z nich, należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

§ 9. Bez zgody Zarządcy, nie wolno samowolnie montować gniazd w pomieszczeniach piwnicznych i komórkach gospodarczych oraz pobierać energii elektrycznej na własny użytek z instalacji służącej do oświetlenia korytarzy piwnic, pralni, suszarni, wózkowni oraz klatek schodowych i strychów i z innych pomieszczeń służących wspólnemu użytkowaniu.

§ 10. Nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami ciągów komunikacyjnych ( korytarzy, schodów i klatek schodowych ), a jeśliby fakt taki miał miejsce z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych w lokalu, o fakcie tym należy powiadomić Zarządcę oraz zapewnić najmniej uciążliwą odpowiednią odległość celem swobodnego przejścia Najemców tam zamieszkujących, a po skończonym remoncie doprowadzić do stanu pierwotnego. Nie zastosowanie się do powyższego spowodować może usunięcie przedmiotów przez Zarządcę, na koszt osoby, która zastawiła nimi ciąg komunikacyjny.

§ 11. 1. Na terenie posesji zabrania się:

   1. trwałego parkowania samochodów ciężarowych, dostawczych lub pojazdów specjalnych,

   2. mycia pojazdów

§ 12. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, miedzy innymi do niezwłocznego sprzątnięcia odchodów zwierząt, zarówno w budynku, jak też na terenie posesji. Trzymane w lokalu mieszkalnym zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia, ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju. Psy winny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcach. Zabrania się wykładania pokarmów dla ptaków bezpośrednio na parapetach okiennych i na balkonach.

§ 13. Ogranicza się prędkość poruszania się pojazdów na terenie posesji do 15 km/godz. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy wjeździe na posesję. Wszelkie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdów na terenie posesji obciążają właściciela pojazdu, który spowodował szkodę.

§ 14. Nieczystości stałe należy wyrzucać do pojemników do tego przeznaczonych.

§ 15. Zabrania się wrzucania do pojemników przeznaczonych do gromadzenia nieczystości stałych gruzu powstałego przy pracach remontowych, który Najemcy zobowiązani są usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 16. Zabrania się:

 1. zakłócania spokoju mieszkańcom i innym użytkownikom wspólnych części budynku i posesji,

 2. zanieczyszczać i dewastować wspólne części budynku ( drapać, pisać i malować na ścianach ) oraz na terenie posesji niszczenia zieleni, urządzeń do zabaw dla dzieci,

 3. bez zgody Zarządcy wieszania na ścianach nieruchomości wspólnej tablic informacyjnych i reklamowych,

 4. bez zgody Zarządcy urządzania na terenie posesji ogródków działkowych i ich ogradzania,

 5. wieszania i suszenia bielizny w miejscach do tego nie przeznaczonych.

§ 17. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie posesji przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 1. Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U Nr 71, poz.733, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984; Nr 168, poz.1383 ) “ Jeżeli najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Śliwa 17-01-2007 16:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2007 16:13