Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Regulamin dostarczania wody


U C H W A Ł A NR XXXV/368/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 15 lutego 2006 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków w Gminie Wolin.
  

Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw oraz art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz.747, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 173, poz.1808, z 2005 r. Nr 85, poz.729 ) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje  

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wolin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Przewodniczący Rady

Ewa Halicka  

Uzasadnienie

Wprowadzona ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U.Nr 85, poz.729 ) nowelizacja ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zobowiązała rady gminy do uchwalenia, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w brzmieniu nadanym w cytowanej na wstępie ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Projekty regulaminów zostały przedłożone Radzie Miejskiej w Wolinie przez:

 1. “Wodociągi Zachodniopomorskie” spółka z o.o. w Goleniowie.

 2. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych spółka z o.o. w Nowogardzie.

 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie,

 4. Spółdzielnię Eksploatacyjną “NOWA” w Uninie.

Po dokonaniu szczegółowej analizy tych projektów Rada Miejska w Wolinie uznała, iż odpowiadają one zarówno pod względem formalnym jak też merytorycznym warunkom określonym przepisami w/w ustawy. 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/368/06

Rady Miejskiej w Wolinie

Z dnia 15 lutego 2006 r.  

 

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych oraz odbiorców w zakresie prowadzenia i warunków korzystania z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Wolin.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póżn.zm.),

 2. odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy,

 3. przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy,

 4. osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci - osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

 5. umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

 6. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym, o którym mowa w art. 2, pkt.19 ustawy,

 7. wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

 8. wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

 9. wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

10) umowa przyłączeniowa - umowa określająca szczegółowe warunki przyłączenia
nieruchomości do sieci oraz wzajemne zobowiązania Odbiorcy i Przedsiębiorstwa dotyczące
budowy i odbioru przyłącza,

11) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków
określony w umowie,

12) opłata dodatkowa - opłata stosowana przez przedsiębiorstwo za przekroczenie
dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń, jakimi muszą charakteryzować się ścieki
wprowadzane do kanalizacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
20.07.2002 r.

§ 3

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Wolina.

 

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
oraz obowiązki odbiorców warunkujące jego utrzymanie

 

§ 4

1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

 1. zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości określonej w umowie,

 2. przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzanie ścieków, w ilości określonej w umowie,

 3. ciśnienie wody w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej, nie mniej niż 0,05 MPa
  (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa ( 6 barów ),

 4. dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

 5. ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 6. budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

 7. zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

§ 5

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

 2. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

 3. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków, odbiegających od warunków umowy,

 4. utrzymania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, a także niezwłocznego informowania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

 5. utrzymywania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

 6. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

 7. udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalanie ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji,

 8. udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

 9. udostępnienia Przedsiębiorstwu miejsca na elewacji budynku lub ogrodzeniu nieruchomości Odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

§ 6

 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn tego zagrożenia.

 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.  

 

Rozdział III

Szczegółowe warunki zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami usług  

§ 7

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień regulaminu.

§ 8

 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymywania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

 2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9

  1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

  2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

 1. gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

 2. na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 10

   1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

   2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji, wymiana wodomierza zainstalowanego na przyłączu.

§ 11

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 12

 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

 3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

4. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

5. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku o zawarcie umowy.

6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania

Przedsiębiorstwa o:

 1. utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo,

 2. każdej zmianie liczby osób korzystających z wody oraz stanu posiadania objętego normami zużycia wody - w przypadku rozliczeń w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

§ 13

 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

 1. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

 2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa opłat wynikających z prowadzenia odczytów i rozliczeń przez to Przedsiębiorstwo,

 3. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

 1. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 14

   1. Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy, sporządza projekty umów z zarządcą/właścicielem nieruchomości oraz osobami korzystającymi z lokali.

   2. W przypadku niekompletnego wniosku Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni zwraca wniosek do wnioskodawcy z jednoczesną informacją dotyczącą zakresu jego uzupełnienia.

   3. W przypadku budynków wielolokalowych, w których zgodnie z przepisami prawa nie została wyłoniona reprezentacja wspólnoty w formie zarządu, umowy z właścicielami poszczególnych lokali winny również regulować zasady rozliczenia różnic powstałych pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi na poszczególnych punktach poboru wody, zgodnie z art. 26 ustawy, a także zasady przerwania dostaw wody do lokalu w przypadkach przewidzianych ustawą i regulaminem.

§ 15

1. W umowach zawieranych z Odbiorcami odprowadzającymi do sieci kanalizacyjnej ścieki
przemysłowe, Przedsiębiorstwo określa wartości wskaźników zanieczyszczeń na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 20.07.2002 roku, a w przypadku gdy wskaźniki te
nie zostały w nim określone, określa je na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni
ładunkiem zanieczyszczeń.

2. Umowa winna również określać odpowiedzialność Odbiorcy odprowadzającego ścieki
przemysłowe za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników, o których mowa w ust. 1, w tym
także zasady naliczania opłaty dodatkowej. 

§ 16

 1. Umowa może być rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

 2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłanie tego oświadczenia listem poleconym.

§ 17

1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została
zawarta.

§ 18

Umowa wygasa w przypadku:

 1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

 2. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

 3. zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

 4. utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności,

 5. odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy.

§ 19

Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

§ 20

1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy lub wygaśnięcia
umowy, Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub
odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody, będące przyczyną
rozwiązania umowy.

2. W przypadku odcięcia dostaw wody Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody
oraz informuje odbiorcę, któremu odcięto dostawę wody o sposobie korzystania z tego punktu.

3. Wypowiedzenie umowy przez Przedsiębiorstwo winno wskazywać przyczynę wypowiedzenia.

 

Rozdział IV

Sposoby rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§ 21

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.  

§ 22

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dwa miesiące.  

§ 23

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo
podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o
ich wysokości.

§ 24

 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

 2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali ( dotyczy sytuacji określonych w art.6 ust.6 pkt 4 ustawy.

 3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego.

 4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia.

W przypadku opóźnienia w zapłacie Przedsiębiorstwo nalicza odsetki w wysokości ustawowej.

 1. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 2. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 25

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, lokalowego lub urządzenia pomiarowego u Odbiorcy, nie przekraczającej 6 m-cy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w ostatnim okresie, a w przypadkach gdy pobór jest nieregularny - w okresie analogicznym lat ubiegłych. W przypadku niesprawności wodomierza trwającej ponad 6 miesięcy ilość pobranej wody ustala się w oparciu o normy zużycia wody zgodnie z art.27 ust.3 ustawy.

§ 26

 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęcia własnego i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza.

 2. W przypadku poboru wody jednocześnie: z ujęcia własnego oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadzania ścieków do urządzeń Przedsiębiorstwa, ilość pobranej wody dla potrzeb ustalenia ilości odprowadzonych ścieków sumuje się.  

 

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

 

§ 27

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać, co najmniej:

  1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

  2. adres do korespondencji,

  3. w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

  4. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

  5. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

  6. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków, oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,

  7. opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,

  8. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 28

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 27, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

 1. dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

 2. aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 1. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku o przyłączenie do sieci.

§ 29

 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 27, wraz z kompletem załączników, przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie do sieci projekt umowy przyłączeniowej.

 2. W przypadku uzyskania od Przedsiębiorstwa, przez osobę ubiegającą się o podłączenie do sieci, informacji o braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, osoba ta może wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia poprzez wybudowanie przez nią przyłącza wraz z niezbędnym odcinkiem sieci lub innymi urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

 3. Warunki przyłączenia w sytuacji, o której mowa w ust.2 Przedsiębiorstwo wydaje, po przedstawieniu przez osobę ubiegającą się o podłączenie do sieci umowy zawartej z właścicielem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, określającej zasady odpłatnego przekazania wybudowanej sieci lub urządzenia na stan właściciela urządzeń.

 4. W przypadku budowy sieci i urządzeń przyłączanych do sieci posiadanych przez Przedsiębiorstwo, ma ono prawo do kontroli wszelkich prac budowlanych.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:

  1. warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

  2. zakres i terminy realizacji prac geodezyjnych i projektowych oraz robót budowlanych,

a także prób i odbiorów,

3) sposób koordynacji wykonywanych prac oraz kontroli dotrzymania warunków przyłączenia

do sieci,

4) zasady korzystania z nieruchomości oraz przyłączy w trakcie realizacji umowy, a także w

okresie późniejszego użytkowania,

5) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

6) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.

6. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych.

7. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 3, pkt. 2 potwierdzane są przez strony

umowy w protokółach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług
wodociągowo - kanalizacyjnych  

§ 30

  1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

  2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

  3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza  

§ 31

 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z zawartą umową przyłączeniową.

 2. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

 3. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie ustalonym w umowie przyłączeniowej, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 32

 1. Termin odbioru końcowego osoba ubiegająca się o przyłączenie uzgadnia z Przedsiębiorstwem, zgłaszając gotowość do odbioru z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

 2. Zgłoszenie do odbioru winno zawierać w załączeniu, w szczególności:

 1. protokoły: prób szczelności, odbiorów częściowych i dezynfekcji

 2. zarejestrowany powykonawczy operat geodezyjny,

 3. powykonawczą dokumentację techniczną.

 4. Z odbioru końcowego strony sporządzają protokół odbioru.

§ 33

Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez osobę ubiegającą się o przyłączenie odcinka sieci lub innego urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń, w trybie analogicznym do odbioru przyłącza.  

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych

do sieci kanalizacyjnej ścieków  

§ 34

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

 2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek również niezwłocznego poinformowania Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

 3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust.2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas w przerwie dostawy wody nie przekracza 12 godzin.

 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

 5. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty w wysokości cen i stawek określonych w obowiązującej taryfie.

§ 35

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłączenie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi a także przyczynami technicznymi.

 2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, wynikłe z przyczyn:

 1. działania sił wyższych, w tym zwłaszcza sił przyrody,

 2. działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcę,

 3. potrzeb ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.  

§ 36

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art.8 ustawy. 

 

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług  

§ 37

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących:

 1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

 2. warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców,

 3. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

 4. planowanych przerw w świadczeniu usług,

 1. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

 2. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

 3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 38

 1. Każdy Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za te usługi.

 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są w formie pisemnej.

 3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia jej złożenia.

§ 39

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, a także za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

 2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winne być wywieszone w siedzibie Przedsiębiorstwa i podane do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych taryf.

§ 40

 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

 1. aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

 2. tekst jednolity “regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie gminy,

 3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

 4. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

 1. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swoją siedzibą. 

Rozdział X

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe  

§ 41

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 42

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem i Jednostką Straży Pożarnej, zarówno zawodowej jak i ochotniczej.

§ 43

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji jednostek, o których mowa w § 44, składanych nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zakończenia akcji gaśniczej lub ćwiczeń.

§ 44

Podstawę do obciążenia Gminy fakturą za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stanowi ilość wody faktycznie pobranej na podstawie pisemnych informacji Jednostek Straży Pożarnej oraz ceny wody określonej w taryfie.

§ 45

Uprawnione jednostki do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązane są do naprawienia uszkodzonych urządzeń i zabezpieczeń.

 

§ 46

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe  

§ 47

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( dz. U Nr 72, poz.747 z póżn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Śliwa 17-01-2007 16:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Śliwa 17-01-2007 16:11