Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Uchwała_o_przekształceniu_MPGKiM_na_ZGKiM


UCHWAŁA Nr XVII/ 99/91

Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30.09.1991 r.

w sprawie: przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wolinie.

Na podst. art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 10 maja 1990r.: przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253 art. 18 ust 2, pkt 9 lit. „i”/ Ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym - Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518 oraz z 1991r. Nr 4, poz. 1, Rada Miejska w Wolinie postanawia:

§ 1.

  1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie - zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorstw państwowych w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym w Szczecinie pod nr PP268 i działające na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, zwane dalej „Przedsiębiorstwem” - zostaje z dniem 1 października 1991r. przekształcone w zakład budżetowy p.n. „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Wolinie.

  2. Z dniem 1 października 1991r. wszelkie wierzytelności i zobowiązania Przedsiębiorstwa staję się wierzytelnościami i zobowiązaniami Gminy Wolin.

§ 2.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie nie ma osobowości prawnej, działalność prowadzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
8 maja 1991r. w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U. Nr 42, po, poz. 183/ oraz na podst. statutu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Z dniem 1 października 1991r. pracownicy Przedsiębiorstwa - z zastrzeżeniem ust. 2, stają się pracownikami ZGKiM w Wolinie.
Stosunek pracy pracowników Przedsiębiorstwa nawiązany na podstawie powołania
- ustaje z dniem 30 września 1991r.

§ 4.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie działają organy przedsiębiorstwa państwowego. Ich zadania i uprawnienia przewidziane w Statucie wykonywać będzie Kierownik Zakładu, powołany przez Zarząd Miejski.

§ 5.

Zgodnie z niniejszą uchwałą z dniem 1 października 1991r., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie, zaprzestając działalności na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, podlega wykreśleniu z rejestru przedsiębiorstw.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu, który w szczególności:
1. zgłosi wniosek o wykreślenie Przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw
2.zawiadomi bank finansujący o dokonanej zmianie
3. doprowadzi do sporządzenia bilansu Przedsiębiorstwa na dzień 30 września 1991r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i siedzibie Przedsiębiorstw w dniu 1 października 1991r.

Przewodniczący Rady

Jan Frankowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Śliwa 12-03-2004 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2004 15:19