Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

                                                       CENNIK

opłat i usług Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie
/ceny netto/


1.    Ceny za dostarczanie wody  i odprowadzanie ścieków:

 •   za dostarczenie 1 m3 wody - 3,13 zł + obowiązujący podatek VAT


•    Miesięczna stawka abonamentowa:

   -  składnik za rozliczenie należności za wodę  – 5,50 zł /punkt poboru /miesiąc + 8% VAT,

- składnik  za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych – 2,00 zł/główny punkt poboru/miesiąc + 8 % podatek VAT.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXII/201/11 Rady Miejskiej w Wolinie dnia 30 grudnia 2011 r. /
 

 •    za 1 m3odprowadzania ścieków – 5,84 zł +8% podatek VAT


- z tym, że Odbiorca będzie ponosił opłatę za 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości – 5,09 zł netto + 8 % podatek VAT,
różnicę w wysokości 0,75 zł /1 m3/netto + 8% podatek VAT dla Zakładu będzie dopłacał budżet Gminy.

•     Stawka opłaty abonamentowej:
- składnik za rozliczenie należności za ścieki dla Odbiorców, którzy nie płacą opłaty abonamentowej z tytułu dostarczonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie wody  - 5,50 zł /punkt poboru/m-c + 8 % podatek VAT,

- składnik opłaty za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – 2,00 zł/główny punkt poboru/m-c/  + 8% podatek VAT

/Podstawa prawna: Uchwała Nr XXII/202/11 Rady Miejskiej w Wolinie dnia 30 grudnia 2011 r. /


2.    Ustala się cenę umowną wywozu 1 m3 nieczystości stałych zmieszanych wraz z przyjęciem na wysypisko w wysokości 69,00 zł + obowiązujący podatek VAT przy czym :
 
        - pojemnik SM 110                     7,59 zł + obowiązujący podatek VAT
        - pojemnik SM 120                     8,28 zł + obowiązujący podatek VAT
        - pojemnik SM 1100 (pojemność 1,1 m3) - 75,90 zł  + obowiązujący podatek VAT
                     
/ Podstawa prawna: Zarządzenie Dyrektora ZGKiM 3/2012 z dnia 17.01.2012 r. w sprawie zmiany cen usług w zakresie nieczystości stałych, dzierżawy pojemników do gromadzenia nieczystości stałych zmieszanych i nieczystości stałych posegregowanych./

3.     Ustala się cenę umowną wywozu 1 m3 odpadów komunalnych posegregowanych w wysokości 33,64 zł + obowiązujący podatek VAT przy czym :

   -pojemnik SM 110                     3,70 zł + obowiązujący podatek VAT,

  -pojemnik SM 120                     4,04 zł + obowiązujący podatek VAT,
             - pojemnik SM 1100 (pojemność 1,1 m3) - 37,00 zł  + obowiązujący podatek VAT.
/ Podstawa prawna: Zarządzenie Dyrektora ZGKiM 3/2012 z dnia 17.01.2012 r. w sprawie zmiany cen usług w zakresie nieczystości stałych, dzierżawy pojemników do gromadzenia nieczystości stałych zmieszanych i nieczystości stałych posegregowanych./
4.    Ustala się cenę umowną wywozu odpadów komunalnych posegregowanych na terenie Gminy  Wolin w workach o pojemności 110 l ( nabytych w naszym  Zakładzie ) w wysokości 3,70 zł za 1 worek + obowiązujący podatek VAT.

5.    Miesięczna opłata za dzierżawę pojemników do odpadów komunalnych zmieszanych:

          - pojemnik SM - 110 l. - 3,3 0zł    + obowiązujący podatek VAT,
          - pojemnik SM - 1100 l. - 14,30zł + obowiązujący podatek VAT.

/ Podstawa prawna: Zarządzenie Dyrektora ZGKiM 3/2012 z dnia 17.01.2012 r.  w sprawie zmiany cen usług w zakresie nieczystości stałych, dzierżawy pojemników do gromadzenia nieczystości stałych zmieszanych i nieczystości stałych posegregowanych./
6.    Wywóz 1 m3 nieczystości płynnych większej niż 4 m3 wraz z przyjęciem na oczyszczalnię ścieków w Wolinie z szamb zlokalizowanych w odległości:

- do 3 km - 11,51zł       + obowiązujący podatek VAT,

- do 6 km – 12,80 z ł    + obowiązujący podatek VAT,

- do 8 km - 12,86 zł      + obowiązujący podatek VAT,

- do10 km – 12,92 zł    + obowiązujący podatek VAT,

- do15 km - 14,34 zł     + obowiązujący podatek VAT,

- do20 km - 14,93 zł     + obowiązujący podatek VAT,

- do25 km - 16,66zł      + obowiązujący podatek VAT.

/ Podstawa prawna: Zarządzenie Dyrektora ZGKiM 1/2012  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie zmian cen usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych /
7.    Wywóz 1 m3 nieczystości płynnych nie większej niż 4 m3 ze zbiorników bezodpływowych (szamb) w wraz z przyjęciem na oczyszczalnię ścieków w Wolinie w zależności od odległości zlokalizowanego szamba od oczyszczalni ścieków:

- do 3 km - 23,03 zł       + obowiązujący podatek VAT,

- do 6 km – 25,60 z ł    + obowiązujący podatek VAT,

- do 8 km – 25,72 zł      + obowiązujący podatek VAT,

- do10 km – 27,00 zł    + obowiązujący podatek VAT,

- do15 km – 28,69 zł     + obowiązujący podatek VAT,

- do20 km – 29,86 zł     + obowiązujący podatek VAT,

- do25 km – 33,32zł      + obowiązujący podatek VAT.

/ Podstawa prawna: Zarządzenie Dyrektora ZGKiM 2/2012  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności nie większej niż 4 m3 /

8.    Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz wykonanie czynności             z tym związanych:
- dla wody albo ścieków - 50,00 zł
- dla wody i ścieków - 100,00 zł
- każdorazowy udział w przeprowadzonej próbie ciśnienia sieci - 50,00 zł
/ Podstawa prawna: Decyzja Dyrektora ZGKiM 8/2009 z dnia 05.08.2009r. w sprawie opłat za wykonanie czynności usługowych świadczonych przez ZGKiM /

9.    Inne opłaty za świadczone usługi :
    - za wydanie zaświadczenia o zapewnieniu wywozu nieczystości stałych i płynnych -    50,00 zł,
    - za jednokrotny odbiór techniczny i związane z nim czynności, przyłączy
do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych:
- domek jednorodzinny: 250,00zł/szt + obowiązujący podatek VAT
- budynki wielorodzinne, pawilony handlowe i inne obiekty: 350,00 zł/szt. +
obowiązujący podatek VAT,
- osiedla domków jednorodzinnych i wielorodzinnych, zakłady   przemysłowe: 600,00 zł/szt. + obowiązujący podatek VAT,
- opłata za zerwanie plomby przez użytkownika wodomierza - 200,00 zł,
- odłączenie odbiorcy od wody - 200,00 zł,
- za ponowne włączenie wody dla odbiorcy - 200,00 zł,
- za uzgodnienie i opiniowanie projektów technicznych przyłączy wodociągowych                  i / lub kanalizacyjnych:
 - domek jednorodzinny: 100,00 zł/szt + obowiązujący podatek VAT,
 - zakład przemysłowy: 300,00 zł/szt. + obowiązujący podatek VAT,
- inny obiekt: 150,00 zł/szt. + obowiązujący podatek VAT,
- za jednokrotny odbiór techniczny montażu wodomierza zainstalowanego przez odbiorcę do ustalania ilości wody bezpowrotnie zużytej: 50,00 zł/szt. + obowiązujący podatek VAT.
/ Podstawa prawna: Decyzja Dyrektora ZGKiM 5/2009 z dnia 05.08.2009r. w sprawie opłat za wykonanie czynności usługowych świadczonych przez ZGKiM /

10.    Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Wolin:

/ Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 96/11 Burmistrza Wolina z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Wolin /

 •   Opłata (netto) za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat w :

- grobie ziemnym dziecka, do 6lat, trumna o dł. 1,2 m – 57,00 zł,
- grobie ziemnym pojedynczym, trumna o dł. 2,0 m – 110,00 zł,
- grobie ziemnym rodzinnym ( wielomiejscowym w poziomie) – 94,00 zł ( x ilość miejsc).

 •     Opłata (netto) za przedłużenie terminu użycia grobu na następne 20 lat za:

 - grób ziemny dziecka do 6 lat – 50,00 zł,
     - grób ziemny pojedynczy -  100,00 zł,
     - grób ziemny w poziomie  - 100,00 zł ( x ilość miejsc).

 •   Opłata(netto) za miejsce pod grób rodzinny z obowiązkiem wymurowania grobu murowanego na okres 50 lat:

- o 1 miejscu w poziomie i 2 miejscach w pionie 515,00 zł,
- o 2 miejscach w poziomie i 2 miejscach w pionie 805,00 zł.

 •    Opłaty (netto) za rezerwowanie miejsca pod:

- grób ziemny pojedynczy 100,00 zł,
- grób ziemny rodzinny ( dwumiejscowy w poziomie) – 200,00 zł,
- grób ziemny rodzinny ( powyżej dwóch miejsc w poziomie) – 100,00 zł ( x ilość miejsc).
 

 •     Opłaty (netto)za zezwolenia na podstawie nagrobka:

- grób ziemny dziecka do 6 lat – 100,00 zł,
   - grób ziemny pojedynczy -  200,00 zł,
   - grób ziemny rodzinny ( dwumiejscowy w poziomie) – 300,00 zł,
   - grobowiec murowany rodzinny – 500,00 zł,

 •   Opłata (netto) za przechowanie zwłok w kaplicy – za 1 dobę – 69,00 zł
 •     Opłata (netto) za wjazd pojazdów na teren cmentarza:

- jednorazowy wjazd samochodu ciężarowego do 3,5 t – 50,00 zł,
- jednorazowy wjazd samochodu ciężarowego od 3,5 t do 5,0 t – 90,00 zł,
- jednorazowy wjazd pojazdów zakładów pogrzebowych – np. karawan, melex
– 20,00 zł,
- opłata ryczałtowa miesięczna wjazd pojazdów pogrzebowych 80,00 zł,

Do powyższych opłat dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

11. Usługi pogrzebowe:

/Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 2/2003 z dnia 19.03.2003 r. Dyrektora ZGKiM w Wolinie w sprawie opłat za świadczenie usług pogrzebowych /

 •    Wykopanie i zasypanie grobu oraz uformowanie mogiły dla cmentarzy komunalnych w Wolinie, Kołczewie, Ładzinie

a/ trumna do 80 cm. - usługa wykonana w godzinach pracy - 56,00zł,
b/ trumna d0 80 cm. - usługa wykonana w godz. nadlicz. - 56,00 zł + 30,00 zł
za każdą godzinę pracy po godz. 1500 ,
c/ trumna do 80 cm. - usługa wykonana w dzień ustawowo wolny od pracy - 110,00zł,
d/ trumna powyżej 81 cm. - usługa wykonana w godz. pracy - 302,50zł ,
e/ trumna powyżej 81 cm. - usługa wykonana w godz. nadliczb. - 302,50 zł + 32,00 zł za każdą godz. pracy po godz. 1500 ,
f/ trumna powyżej 81 cm. - usługa wykonana w dzień ustawowo wolny od pracy - 489,50 zł .

 •    Dowóz grabarza do cmentarza( netto) :

- w Kołczewie - 74,50 zł,
- w Ładzinie - 51,50 zł.

 •     Ryczałt za niesienie trumny (netto):

- usługa wykonana w godz. pracy 290,50 zł,
- usługa wykonana w godz. nadliczb. - 290,50 zł + 74,00 zł za każdą godz. pracy po godz. 1500 ,
      -   usługa wykonana w dzień ustawowo wolny od pracy 412,50 zł,
    - wystawienie zwłok w domu przedpogrzebowym za 1 dobę - 84,00 zł,

 • Najem samochodu do przewozu trumny ze zwłokami(netto):

- za 1 godz. – 50,00 zł,
- za 1 km 1,20 zł.
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT

/ Podstawa prawna: Zarządzenie Dyrektora ZGKiM  Nr 2/2003 z dnia 19.03.2003 r. w sprawie opłat za świadczenie usług pogrzebowych/

12.    Opłaty za usługi parkingowe na terenie ZGKiM WOLIN - w załączniku

13.    Opłaty stawki czynszowe za lokale użytkowe w budynkach komunalnych - w załączniku / Podstawa prawna: Uchwała Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dn. 28.06.1999r. w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin z późn. zm.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Paprzycki 02-02-2012 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Paprzycki 02-02-2012 10:41